Công văn 4757/TCHQ-TXNK V/v nộp thuế điện tử nhờ thu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 4757/TCHQ-TXNKV/v nộp thuế điện tử nhờ thu Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.(226 …

Đọc tiếp

Công văn 3595/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3595/TCHQ-TXNKV/v thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được phản …

Đọc tiếp

Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 V/v Thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

Ngày 11/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (có …

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/cong-van-2687-tchq-txnk-ngay-01-06-2021-v-v-thuc-hien-nghi-dinh-so-18-2021-nd-cp.html#more-4644" aria-label="More on Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 V/v Thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP">Đọc tiếp

Nghị định 18/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

do văn bản quá dài nên tải về để xem đầy đủ + phụ lục kèm theo. dưới đây Thư Viện Xuất Nhập Khẩu xin được tóm tắt sơ: 03 điều kiện giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế quan theo Nghị …

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/nghi-dinh-18-2021-nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-134-2016-nd-cp-ve-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau.html#more-4384" aria-label="More on Nghị định 18/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu">Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email