Thi chứng chỉ Nghiệp vụ Hải quan

+ Kỳ thi chứng chỉ năm 2024 (Miền Bắc dự kiến thi vào tháng 05/2024, Miền Nam dự kiến tháng 07/2024) =>Xem thông báo


+ Thông báo về kỳ thi tại miền nam dự kiến 12/2023 =>Xem thông báo

+ Thông báo 597/TB-THQVN năm 2023 vv thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan kỳ 3 năm 2023 (thi tầm tháng 11 dùng cho miền Bắc) => Xem thông báo

+ Kết quả thi ngày 07 – 10/08 tại bình dương => xem ngay

+ mẫu đơn phúc khảo điểm thi => tải ngay

+ Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2023 => xem ngay


Kỳ thi cấp CCNVKHQ năm 2023 Kỳ 2 khu vực miền Nam tại tỉnh Bình Dương từ ngày 07/8/2023 đến ngày 10/8/2023 theo từng buổi thi và ca thi:

Buổi sáng: bắt đầu từ 07 giờ 00 – 12 giờ 00;

Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 00 – 17 giờ 00;

Mỗi buổi thi gồm 3 ca thi tương ứng với 3 môn thi: Pháp luật về hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.

Một số tài liệu tham khảo

A. Luật

 1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
 2. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2020.
 3. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016.
 4. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt P 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
 5. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 6. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuê số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016.
 7. Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
 8. Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008
 9. Luật Sửa đồi, bồ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 10. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số31/2013/QH13 ngày 19/6/2013.
 11. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.IV. Luật Quản lý ngoại thương
 12. Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017.
 13. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 12/12/2005.
 14. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2019.
 15. Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 16. Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015.
 17. Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017.
 18. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
 19. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sô 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014
 20. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
 21. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013.
 22. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

B. Nghị định

 1. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
 2. Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bô sung một sô điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
 3. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết thị hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
 4. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuê và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 5. Nghị định số 100/201 6/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.
 6. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 7. Nghị định số 108/2015/NĐ- CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chỉ tiệt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 8. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 9. Nghị định số 209/2013/NĐ-! CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
 10. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một sô điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.
 11. Nghị định số 18/2021/NĐ-( CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 12. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
 13. 35.Nghị định số 125/2017/NĐ” CP ngày 16/1 1/2017 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuât khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
 14. Nghị định số 57/2020/NĐ- CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định sô. 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
 15. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP (Văn bản hợp nhất số 210/7BHN-BTP ngày 19/01/2018)
 16. Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định sô 45/2016/NĐ-CP ngày
  26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP).
 17. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương.
 18. Nghị định số 31/2018/NĐ-: -CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
 19. Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.
 20. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều về hóa chất.

C. Thông tư

 1. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiêm tra, giám sát hải quan; thuê xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đói với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 2. Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đói với hàng hóa xuất khẩu, nhập
 3. Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính hướng. dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 4. Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định chỉ tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một sô Điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP (kèm theo Phụ lục các mẫu Biên bản, Quyết định và Thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan).
 5. Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tê.
 6. Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính.
 7. Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tôn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
 8. Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.
 9. Thông tư số 39/2016/TT- BGTVT ngày 06/12/2016 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mắt an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ giao thông vận tải.
 10. Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 của Bộ Tài chính quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.
 11. Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy
 12. Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đề phân loại hàng hóa, phân tích đề kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
 13. Thông tư số 65/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 14. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 15. Thông tư số 17/2021/TT- BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuât khẩu, nhập khẩu.
 16. Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ Công Thương quy định vê xuât xứ hàng hóa.
 17. Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa hàng xuất khâu, nhập khẩu.
 18. Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hằng hóa xuất khẩu.
 19. Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 20. Hiệp định thương mại hàng hóa ASEANN: Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
 21. Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung vê hợp tác kinh tễ toàn diện giữa ASEAN và nước CHND Trung Hoa: Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định quy tặc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và nước CHND Trung Hoa.
 22. Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc ASEAN và Chính phủ Đại hàn Dân quốc: Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày15/6/2014 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
 23. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc: Thông tư số 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 18/11/2015 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
 24. Hiệp định giữa nước CHXNCN Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế: Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ (C/O mẫu VJ) trong Hiệp định giữa nước CHXNCNVN và Nhật Bản về đối tác kinh tế.
 25. Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu-Di-lân: Thông tư sô 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ (C/O mẫu AANZ) trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu-Di-lân.
 26. Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Án Độ: Thông tư số 15/2010/TT- BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ (C/O mẫu AI) trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Án Độ.
 27. Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – Liên mình Á Âu (Liên bang Nga Belarus — Kazakstan – Armenia – Kyrgyzstan) VN-EAEU FTA: Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tư do giữa VN và Liên minh kinh tế Á-Âu.
 28. Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dùng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 29. Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dùng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 30. Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
 31. Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
 32. Văn bản số 35/VBHN-BTC hợp nhất hai Thông tư 12/2015/TT-BTC và Thông tư 22/2019/TT-BTC về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (theo Công. báo/số 589+590 ngày 24/7/2019)
 33. Thông tư số 22/2018/TT- BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia ngày 02/5/2018.
 34. Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 35. Thông tư số 60/2019/TT-BTC _ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

D. các tài liệu tham khảo khác

 1. Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 28/12/2016 của Chính phủ phê duyệt Danh mục Biêu thuê hài hòa ASEAN phiên bản 2017; Nghị quyết Biểu thuế Bảo vệ môi trường số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quôc hội vê Biêu thuê bảo vệ môi trường.
 2. Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 Ban hành danh mục hàng hóa nhập khâu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.
 3. Công ước quốc tế về Hệ thống Hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Công ước HS).
 1. Hệ thống Biểu thuế Việt Nam: Nhập khẩu ưu đãi (thông thường, đặc biệt); Xuât khâu; Giá trị gia tăng: Tiêu thụ đặc biệt.
 2. International Commercial Terms 2010/2020 (viết tắt: lncoterms 2010/2020).
 3. Quy tắc thống nhất về nhờ thu (tiết rắt: URC No. 522) (Bản sửa đôi năm 1995, có hiệu lực 1/1/1996, xuất bản sô 522).
 4. Các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 do International Chamber of Commerce (viết tặt: CC).
 5. Giáo trình Kỹ thuật Nghiệp vụ ngoại thương, NXB. Giáo dục, 2006.
 6. Giáo trình Vận tải và Giao nhận trong ngoại thương, NXB. Lý luận chính trị, 2005.
 7. Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB. Giáo dục, 2006.
 8. Giáo trình Giao dịch thương mại quốc tế, Đại học Ngoại Thương, NXB. Thông kê, 2012.
 9. Những điều cần biết về Incoterms 2020 trong hoạt động ngoại thương tại Việt Nam, Trường ĐH Ngoại Thương, NXB. Hà Nội, 2020.
 10. Giáo trình Vận tải và Giao nhận trong ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, 2011.
 11. Giáo trình Thanh toán quốc tế, Đại học Ngoại Thương, NXB. Bách Khoa Hà Nội, 2018.
 12. Công ước của Liên Hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980).
 13. Công ước của Liên Hợp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển (Công ước Hamburg 1978).
 14. Công ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quôc tê (Công ước Vacxava 1929).
 15. Các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương; các Hiệp định thương mại tự do thê hệ mới.

DANH MỤC TÀI LIỆU SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Môn pháp luật hải quan

Gần 300 câu hỏi

Có đáp án

Phù hợp luyện thi

Môn nghiệp vụ hải quan

Trên 100 câu hỏi

Có đáp án

Phù hợp luyện thi

Môn nghiệp vụ ngoại thương

Trên 120 câu hỏi

Có đáp án

Phù hợp luyện thi

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.