Trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngoại thương

/25

( 25 câu hỏi / 30 phút )

Hết giờ rồi !


Trắc nghiệm Nghiệp vụ Ngoại Thương - Phần 1 (25 Câu)

1) Theo điều kiện DDP (...) Incoterm s 2010, ai sẽ là người thuê PTVT chính?

2) Theo điều kiện DAP (...) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan xuất khẩu ?

3) điều kiện FAS và FOB dùng cho

4)

Người bán bán hàng hoá cho người mua theo điều kiện X, biết rằng trong điều kiện đó: người bán thông quan xuất khẩu, thuê ptvt chính và trả chi phí. Người mua chịu
rủi ro ngay sau khi hàng hoá được giao cho người chuyên chở đầu tiên. X là ?

5) Theo điều kiện CFR (...) Incoterms 2010, thì người bán có trách nhiệm như sau:

6) Theo điều kiện DDP (...) thì:

7) Trong các điều kiện nào sau đây người bán phải làm thủ tục thông quan nhập khẩu:

8) Theo điều kiện DDP (...) Incoterm s 2010, ai sẽ là người thông quan nhập khẩu?

9) Theo điều kiện CFR (...) Incoterms 2010, thì người bán không có trách nhiệm như sau:

10) theo điều kiện FAS (...) Incoterms 2010, thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua là?

11) Theo điều kiện DAT (...) Incoterms 2010, người bán vận chuyển hàng hoá đi trên đường bộ gặp tai nạn nên số hàng hoá bị hỏng. Hỏi ai là người chịu rủi ro này?

12) Theo điều kiện CFR (...) Incoterms 2010, trong lúc tàu đang đi giao hàng từ cảng đi sang cảng đến đột nhiên gặp phải cơn giông lớn làm chìm tàu cùng với lô hàng hoá. Hỏi ai chịu rủi ro này?

13) điều kiện FAS/ FOB (...) Incoterms 2010, điền vào...?

14)

Người bán bán hàng hoá cho người mua theo điều kiện X, biết rằng trong điều kiện đó: người bán thông quan xuất khẩu,nhập khẩu, thuê ptvt chính và trả chi phí, trả chi
phí và chịu trách nhiệm dỡ hàng và bốc hàng lên ptvt chính. X là ?

15)

Người bán bán hàng hoá cho người mua theo điều kiện X, biết rằng trong điều kiện đó: người bán thông quan xuất khẩu, thuê ptvt phụ và trả chi phí,nếu người mua giao
tại xưởng người bán thì người bán chịu trách nhiệm bốc hàng, còn nếu giao nơi khác thì người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng. X là ?

16) Theo điều kiện DAP (...) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan nhập khẩu khẩu?

17) giá CPT là 100 USD, giá FCA là 90 USD, giá DDP là 200 USD, bảo hiểm là 1 USD và cước phí là 15 USD. Hỏi giá của CIP bằng bao nhiêu?

18) Theo điều kiện DAT (...) Incoterms 2010, ai là là người chịu chi phí thuê ptvt chính?

19) điều kiện CFR và CIF dùng cho

20) người bán thoả thuận với người mua bán theo điều kiện X, biết rằng người bán thuê ptvt chính và trả chi phí, người bán thông quan xuất khẩu và phải bốc hàng hoá lên tàu đồng thời phải trả phí bảo hiểm. X là?

21)

Người bán bán hàng hoá cho người mua theo điều kiện X, biết rằng trong điều kiện đó: người mua thông quan xuất khẩu,nhập khẩu, thuê ptvt chính và trả chi phí, trả
chi phí và chịu trách nhiệm dỡ hàng và bốc hàng lên ptvt chính. X là ?

22) theo điều kiện FOB (...) Incoterms 2010, thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua là?

23)

Người bán bán hàng hoá cho người mua theo điều kiện X, biết rằng trong điều kiện đó: người bán thông quan xuất khẩu, mua bảo hiểm cho người mua, thuê ptvt chính
và trả chi phí. Người mua chịu rủi ro ngay sau khi hàng hoá được giao cho người chuyên chở đầu tiên. X là ?

24) Theo điều kiện DAP(...) Incoterms 2010, người bán giao hàng khi hàng hoá được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải,....tại.....?

25) Giá của FOB là 100 USD, giá của CFR là 115 bảo hiểm 1 USD, cước phí 15USD. Theo đó giá của CIF bằng?

Trả lời đúng :

0%

/25

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/25

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/25

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/22

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

Nhận tin qua Email