Mẫu hợp đồng đại lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝSố:……../HĐĐL Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số ……. ngày…………… Căn cứ Nghị định……./CP ngày…….tháng……..năm……. của Chính phủ hướng …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email