VNACCS

Bảng mã Vnaccs mới nhất theo quyết định 1357 năm 2021 .

C/O

Tổng hợp văn bản về các loại form c/o hiện nay.

KTCN

Thống kê hàng hóa phải Kiểm tra chuyên ngành .

HỢP QUY

Tổng hợp danh mục hàng hóa phải làm hợp quy.

PTPL

Tổng hợp 4980 kết quả phân tích phân loại hàng hóa.

BẢNG KÊ

Tổng hợp bảng kê C/O các tiêu chí theo quy định mới.

NHÓM 2

Tổng hợp văn bản về hàng hóa nhóm 2 các Bộ Ban Ngành.

THUẾ CBPG

Tổng hợp thuế tự vệ thuế chống bán phá giá HH mới nhất.

VB Hải Quan
VB Chính Phủ
Bộ Tài Chính
Bộ Công Thương
Bộ Y Tế
Bộ NN & PTNT
Bộ KHCN
Bộ GTVT
Bộ TTTT
Bộ Xây Dựng
Lao Động TBXH
Bộ Công An

Phân Tích - Phân Loại
Luận văn - Báo cáo
Tài liệu XNK
Kinh nghiệm XNK
Tin tức XNK

Nhận bài viết qua Email