VNACCS

Bảng mã Vnaccs mới nhất theo quyết định 1357 năm 2021 .

C/O

Tổng hợp văn bản về các loại form c/o hiện nay.

KTCN

Thống kê hàng hóa phải Kiểm tra chuyên ngành .

HỢP QUY

Tổng hợp danh mục hàng hóa phải làm hợp quy.

PTPL

Tổng hợp 4980 kết quả phân tích phân loại hàng hóa.

BẢNG KÊ

Tổng hợp bảng kê C/O các tiêu chí theo quy định mới.

NHÓM 2

Tổng hợp văn bản về hàng hóa nhóm 2 các Bộ Ban Ngành.

THUẾ CBPG

Tổng hợp thuế tự vệ thuế chống bán phá giá HH mới nhất.

VB Hải Quan

VB Chính Phủ

Bộ Công Thương

Bộ Tài Chính

Bộ Y Tế

Bộ NNPTNT

Bộ KHCN

Bộ GTVT

Bộ TTTT

Bộ Xây Dựng

Bộ Lao động TBXH

Bộ Công An

Thông tư số 72/2022/TT-BTC năm 2022: Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bộ Tài Chính

30/11/2022

Nguyễn Đức Chi

Thông tư 31/2022/TT-BTC năm 2022 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bộ Tài Chính

08/06/2022

Vũ Thị Mai

Thông tư 39/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Bộ Tài Chính

20/04/2018

Vũ Thị Mai

Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng xuất, nhập khẩu

Bộ tài chính

25/03/2015

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Phân tích-Phân loại

Luận văn-Báo cáo

Tài liệu ngành XNK

Kinh nghiệm XNK

Tin tức XNK

Nhận bài viết qua Email