DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU(Cập nhật đến ngày 10/01/2023)  STT Tên tổ chức   Lĩnh vực  Ngày thực hiện Hiệu lực     Số Quyết định  1 Công ty TNHH …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email