Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành

Danh mục hàng hóa phải kiểm dịch:

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNTDanh mục hàng hóa thuộc quản lý của Bộ NNPTNT
2Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNTDanh mục hàng hóa thuộc quản lý của Bộ NNPTNT thay thế thông tư Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT
3Nghị định 89/2018/NĐ-CPHướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm :

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Quyết định 1325A/QĐ-BCT 2019Danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương
2Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNTDanh mục hàng hóa thuộc quản lý của Bộ NNPTNT
3Thông tư 05/2018/TT-BYTDanh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu, bao gói

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng:

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Quyết định 3115/QĐ-BKHCN 2020Sửa đổi Quyết định 3810/QĐ-BKHCN về Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN
2Quyết định 3810/QĐ-BKHCN 2019Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
3Quyết định 9981/QĐ-BCA 2019Công bố mã số HS Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công an
4Quyết định 1325A/QĐ-BCT 2019Danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương (từ ngày 06/04/2021 thì thay bằng Quyết định 1182/QĐ-BCT Năm 2021 )
5Thông tư 08/2019/TT-BCADanh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ Công an
6Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXHDanh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐTBXH
7Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNTDanh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ NNPTNT
8Thông tư 41/2018/TT-BGTVTDanh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT
9Quyết định 1182/QĐ-BCT Năm 2021Danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương năm 2021 thay thế Quyết định 1325A/QĐ-BCT 2019
10Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH năm 2021Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
thay thế thông tư Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH từ ngày 18/07/2021
11Quyết định 2711/QĐ-BKHCN năm 2022công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN (Thay thế QĐ 3810/QB-BKHCN ngày 18/12/2019 và 3115/QD-BKHCN ngày 13/11/2020)

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra đo lường:

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Quyết định 2284/QĐ-BKHCN 2018Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu khi nhập khẩu

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra quy chuẩn, tiêu chuẩn :

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Thông tư 11/2020/TT-BTTTTDanh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ TTTT
2Thông tư 19/2019/TT-BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
3Quyết định 765/QĐ-BCT 2019Công bố danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành
4Văn bản 17/VBHN-BCT 2017Hợp nhất Thông tư liên tịch về quản lý chất lượng thép trong nước và nhập khẩu
5Thông tư 21/2017/TT-BCTQuy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm dệt may (trước khi lưu thông)
6Thông tư 37/2013/TT-BCTQuy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng :

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Quyết định 1325A/QĐ-BCT 2019Danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương
2Công văn 1316/BCT-TKNL 2018Về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu sau khi thông quan
3Quyết định 1182 /QĐ-BCTDanh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương (thay thế 1325A)

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra văn hóa phẩm:

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDLDanh mục hàng hóa XK, NK thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa

Hàng hóa phải kiểm tra an toàn bức xạ:

STTVăn bản ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Thông tư 112/2015/TTLT-BTC-BKHCNHướng dẫn phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý chất phóng xạ tại cửa khẩu

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)