Quyết định 1725/QĐ-BCT năm 2024 về Danh mục mặt hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1725/QĐ-BCT

Quyết định

Bộ Công Thương

01/07/2024

01/07/2024

Nguyễn Sinh Nhật Tân

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1725/QĐ-BCTHà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG KIỂM TRA HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất không được xây dựng mới;

Căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mà HS) kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước theo từng thời kỳ; (ii) Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục tại Phụ lục của Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này thay thế Phụ lục III Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại văn bản tương ứng được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tổng cục Hải quan;
– Cổng Thông tin điện tử – Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, TKNL(LT);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG KIỂM TRA HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã HSTên hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTCMô tả sản phẩm, hàng hóaTiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậtGhi chú
Các mặt hàng được kiểm tra hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
8539.31– – Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóngBóng đèn huỳnh quang  
 
8539.31.10– – – Ống huỳnh quang dùng cho đèn huỳnh quang com- pắcĐèn Huỳnh quang Compact (CFL)TCVN 7896:2015Chỉ áp dụng loại công suất từ 5 W đến 60 W
8539.31.20– – – Loại khác, dạng ống thẳng dùng cho đèn huỳnh quang khácĐèn huỳnh quang ống thẳng (FL)TCVN 8249:2013Chỉ áp dụng loại công suất từ 4 W đến 65 W
8539.31.30– – – Bóng đèn huỳnh quang com-pắc đã có chấn lưu láp liềnĐèn Huỳnh quang Compact (CFL)TCVN 7896:2015Chỉ áp dụng loại công suất từ 5 W đến 60 W
8504.10.00– Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóngChấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quangTCVN 8248:2013Chỉ áp dụng công suất từ4 W đến 65 W
8504.10.00– Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóngChấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quangTCVN 7897:2013
8418.10– Tủ kết đông lạnh(1) liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt hoặc ngăn kéo ngoài riêng biệt, hoặc dạng kết hợp của chúng:Tủ lạnh, Tủ kết đông lạnh Tủ giữ lạnh thương mạiTCVN 7828:2016TCVN 10289:2014Chỉ áp dụng đến loại 1000L. Làm lạnh đối lưu tự nhiên hoặc không khí cưỡng bức. Không áp dụng làm lạnh bằng phương pháp hấp thụ, Tủ thương mại, thiết bị làm lạnh chuyên dụng
 – – Chỉ có các cửa mở riêng biệt:
8418.10.31– – – Loại gia dụng, có dung tích không quá 230 lít
8418.10.32– – – Loại gia dụng khác, có dung tích trên 230 lít
8418.10.39– – – Loại khác
8418.10.91– – – Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít
8418.10.99– – – Loại khác
 – Tủ lạnh (1), loại sử dụng trong gia đình:
8418.21– – Loại sử dụng máy nén:
8418.21.10– – – Dung tích không quá 230 lít
8418.21.90– – – Loại khác
8418.29.00– – Loại khác
8418.30– Tủ kết đông (1), loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít:
8418.30.10– – Dung tích không quá 200 lít
8418.30.90– – Loại khác
8418.40– Tủ kết đông (1), loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít:
8418.40.10– – Dung tích không quá 200 lít
8418.40.90– – Loại khác
8418.50– Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông:
 – – Quầy hàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít:
8418.50.19– – – Loại khác
8418.50.99– – – Loại khác
8516.60.10– – Nồi Nấu cơmNồi cơm điệnTCVN 8252:2015Chỉ áp dụng với loại đến 1000W
8414.51– – Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 WQuạt điệnTCVN 7826:2015 
8414.51.10– – – Quạt bàn và quạt dạng hộp
 – – – Loại khác:
8414.51.91– – – – Có lưới bảo vệ
8414.51.99– – – – Loại khác
8528.72.92– – Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khácMáy thu hìnhTCVN 9536:2012 
8528.72.99– – Loại khác
8516.10– Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúngBình đun nước nóng có dự trữTCVN 7898:2009TCVN 7898:2018– Bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 40 lít (TCVN 7898:2009)- Bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 40 lít (TCVN 7898:2018)□ Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dụng cụ đun nước nóng để uống.
 – – Loại đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ:
8516.10.19– – – Loại khác
8415.10.20– – Công suất làm mát không quá 21,10 kWMáy Điều hòa không khíTCVN 7830:2015TCVN 7830:2021Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí, một cụm hoặc hai cụm, có hoặc không có biến tần có năng suất lạnh danh định đến 12 000 W (41 000 BTU/h).- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy điều hòa không khí làm mát bằng nước, loại có ống gió, loại xách tay, loại đứng sàn, loại âm trần, các máy điều hòa không khí nhiều hơn hai cụm hoặc các máy điều hòa không khí sử dụng điện ba pha.
8450.11– – Máy tự động hoàn toàn:Máy giặt gia dụngTCVN 8526:2013Chỉ áp dụng đối với loại có sức chứa từ 2kg đến 15kg vải khô một lần giặt
8450.11.10– – – Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt
8450.11.90– – – Loại khác
8450.12– – Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm:
8450.12.10– – – Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt
8450.12.90– – – Loại khác
8450.19– – Loại khác:
 – – – Hoạt động bằng điện:
8450.19.11– – – – Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt
8450.19.19– – – – Loại khác
 – – – Loại khác:
8450.19.91– – – – Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt
8450.19.99– – – – Loại khác
8450.20.00– Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải thô một lần giặt
8539.52– – Bóng đèn đi-ốt phát quang (LED):Đèn LEDTCVN 11844:2017TCVN 12666:2019Chỉ áp dụng đối với đèn có balat lắp liền đầu đèn E27 và B22, Bóng đèn dạng ống đầu đèn G5 và G13 công suất đến 60W điện áp không quá 250VĐèn điện LED chiếu sáng đường và phố, công suất lớn hơn hoặc bằng 20W, kể cả loại có bộ điều khiển lắp rời.
8539.52.10– – – Loại đầu đèn ren xoáy
8539.52.90– – – Loại khác
8443.39.10– Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp)Máy photocopyTCVN 9510:2012 
8443.39.30– Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học
8443.31– – Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:Máy inTCVN 9509:2012 
 – – – Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun:
8443.31.11– – – – Loại màu
8443.31.19– – – – Loại khác
 – – – Máy in-copy, in bằng công nghệ laser:
8443.31.21– – – – Loại màu
8443.31.29– – – – Loại khác
 – – – Máy in-copy-fax kết hợp:
8443.31.31– – – – Loại màu
8443.31.39– – – – Loại khác
 – – – Loại khác:
8443.31.91– – – – Máy in-copy- scan-fax kết hợp
8443.31.99– – – – Loại khác
8528.72.92– Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khácMàn hình máy tínhTCVN 9508:2012Áp dụng đối với loại đến 24 inchLoại trừ các loại màn hình dùng trong y tế, chuyên dụng trong công nghiệp
8471.30.20– – Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebookMáy tính xách tayTCVN 11848:2017TCVN 11848:2021 
8471.41.10– – – Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30Máy tính để bànTCVN 13371:2021 
8471.41.90– – – Loại khác
8471.49.10– – – Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30
8471.49.90– – – Loại khác
8501.52– – Công suất trên 750W nhỏ hơn 75kWĐộng cơ điệnTCVN 7450-1:2013Áp dụng đối với động cơ điện không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc công suất từ 0,75kW đến 150kW, điện áp danh định đến 1000V; có 2,4 hoặc 6 cực; vận hành ở chế độ S1;Loại trừ các trường hợp:□ Có hộp số lắp liền không thể tháo rời mà không bị hỏng động cơ;□ Động cơ tích hợp hoàn toàn□ Động cơ vận hành trong một trường khí nổ□ Động cơ thiết kế riêng cho môi trường, đặc tính đặc biệt
 – – – Công suất không quá 1 kW:
8501.52.19– – – – Loại khác
 – – – Công suất trên 1 kW nhưng không quá 37,5 kW:
8501.52.29– – – – Loại khác
 – – – Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW:
8501.52.39– – – – Loại khác
8501.53.90– – Loại khác
8402.11.20– – – Không hoạt động bằng điệnNồi hơi công nghiệpTCVN 8630:2010TCVN 8630:2019 
8402.12.21– – – – Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ
8402.12.29– – – – Loại khác
8402.19.21– – – – Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ
8402.19.29– – – – Loại khác
8402.20.20– – Không hoạt động bằng điện
8504.21– – Có Công suất không quá 650kVAMáy biến ápTCVN 8525:2015Máy biến áp phân phối 3 pha công suất danh định từ 25 kVA đến 2.500 kVA bao gồm cả máy biến áp khô
8504.21.19– – – – Loại khác
8504.21.92– – – – Có công suất danh định trên 10 kVA và đầu điện áp cao từ 110kV trở lên
8504.21.93– – – – Có công suất danh định trên 10 kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV
8504.21.99– – – – Loại khác
8504.22– – Công suất trên 650kVA nhưng không quá 10.000kVA
 – – – Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu):
8504.22.11– – – – Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên
8504.22.19– – – – Loại khác
 – – – Loại khác:
8504.22.92– – – – Đầu điện áp cao từ 110kV trở lên
8504.22.93– – – – Đầu điện áp cao từ 66kV trở lên, nhưng dưới 110kV
8504.22.99– – – – Loại khác

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Quyết định 1725/QĐ-BCT năm 2024 về Danh mục mặt hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email