Đơn vị tôi là doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu (Chỉ thu mua và bán lại, không dùng làm nguyên liệu sản xuất). Hiện tại, chúng tôi đang có giao dịch với một doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp này tiến hành phá dỡ trụ sở nên chúng tôi có lập hợp đồng thu mua phế liệu sau khi phá dỡ công trình của doanh nghiệp này. Chúng tôi muốn đặt câu hỏi: Khi tiến hành việc thu mua phế liệu của doanh nghiệp này, chúng tôi có cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hay không? Cần lưu ý rằng đơn vị chúng tôi chỉ thu mua phế liệu và bán lại chứ không sử dụng phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất

Nhận bài viết qua Email