Công văn 642/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 642/TCHQ-TXNKV/v thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được …

642/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/cong-van-642-tchq-txnk-nam-2022-v-v-thuc-hien-ke-khai-thue-suat-thue-gtgt-xac-dinh-ten-va-ap-dung-ma-hs-cua-hang-hoa-nhap-khau-khong-duoc-giam-thue-theo-nghi-dinh-15-2022-nd-cp.html#more-9738" aria-label="More on Công văn 642/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP">Đọc tiếp

Công văn 470/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/ tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 470/TCHQ-GSQLV/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/ tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022 Kính …

Đọc tiếp

Thông tư 28/2021/TT-BYT về việc ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   28        /2021/TT-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email