Thông tư 08/2019/TT-BCA Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

08/2019/TT-BCA

Thông tư

Bộ Công An

26/03/2019

10/05/2019

Đại tướng Tô Lâm

Sáng/tối:
BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08/2019/TT-BCAHà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

n cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 củ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-C ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an) để kịp thời hướng dẫn./.


Nơi nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, V03, V04.
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

DANH MỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 tháng 3 năm 2019)

Tên sản phẩm, hàng hóaTiêu chuẩn/ Quy chuẩnBiện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu
Súng bắn lướiTCVN-AN: 133:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,…)TCVN-AN: 112:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Đạn cao su 9,5 mmTCVN-AN: 100:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khóiTCVN-AN: 110:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khói cayTCVN-AN: 111:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả khóiTCVN-AN: 113:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả rít khói màuTCVN-AN: 114:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả cay khói nổTCVN-AN: 115:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả nổ nghiệp vụTCVN-AN: 116:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Dùi cui điệnTCVN-AN: 082:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Gậy chỉ huy giao thôngTCVN-AN: 074:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt cay OCTCVN-AN: 121:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt cay PAVATCVN-AN: 122:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt bột cay CS dạng rắn – khíTCVN-AN 129:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng – khíTCVN-AN: 083:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạnTCVN-AN: 123:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạnTCVN-AN: 124:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lá chắn điệnTCVN-AN: 073:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Áo giáp chống đạn cấp IIITCVN-AN: 077:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp IIITCVN-AN: 078:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Áo giáp chống đâmTCVN-AN: 071:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treoTCVN12314:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình chữa cháy xách tayTCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình chữa cháy có bánh xeTCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008)Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Súng phóng quả nổTCCS-AN: 03:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khói cay đa năngTCCS-AN: 05:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khói màu đa năngTCCS-AN: 06:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Hộp phát khóiTCCS-AN: 08:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Mặt nạ phòng độcTCCS-AN: 09:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Thông tư 08/2019/TT-BCA Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
  • ×

    Báo lỗi bài đăng

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

    Nhận tin qua Email

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.