Thông tư 08/2019/TT-BCA Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 08/2019/TT-BCA
Loại VB: Thông tư
Cơ quan: Bộ Công An
Ngày VB: 26/03/2019
Ngày HL: 10/05/2019
Người ký: Đại tướng Tô Lâm
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 08/2019/TT-BCA do Bộ Công An ban hành ngày 26/03/2019.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08/2019/TT-BCAHà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

n cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 củ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-C ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an) để kịp thời hướng dẫn./.


Nơi nhận:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, V03, V04.
BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

DANH MỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 tháng 3 năm 2019)

Tên sản phẩm, hàng hóaTiêu chuẩn/ Quy chuẩnBiện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu
Súng bắn lướiTCVN-AN: 133:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,…)TCVN-AN: 112:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Đạn cao su 9,5 mmTCVN-AN: 100:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khóiTCVN-AN: 110:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khói cayTCVN-AN: 111:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả khóiTCVN-AN: 113:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả rít khói màuTCVN-AN: 114:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả cay khói nổTCVN-AN: 115:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Quả nổ nghiệp vụTCVN-AN: 116:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Dùi cui điệnTCVN-AN: 082:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Gậy chỉ huy giao thôngTCVN-AN: 074:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt cay OCTCVN-AN: 121:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt cay PAVATCVN-AN: 122:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt bột cay CS dạng rắn – khíTCVN-AN 129:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng – khíTCVN-AN: 083:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạnTCVN-AN: 123:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạnTCVN-AN: 124:2017Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lá chắn điệnTCVN-AN: 073:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Áo giáp chống đạn cấp IIITCVN-AN: 077:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp IIITCVN-AN: 078:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Áo giáp chống đâmTCVN-AN: 071:2016Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treoTCVN12314:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình chữa cháy xách tayTCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Bình chữa cháy có bánh xeTCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008)Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Súng phóng quả nổTCCS-AN: 03:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khói cay đa năngTCCS-AN: 05:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Lựu đạn khói màu đa năngTCCS-AN: 06:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Hộp phát khóiTCCS-AN: 08:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
Mặt nạ phòng độcTCCS-AN: 09:2018Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

Nhận bài viết qua Email