Thông tư số 72/2022/TT-BTC năm 2022: Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 72/2022/TT-BTC Hà …

31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/thong-tu-so-72-2022-tt-btc-nam-2022-ngung-hieu-luc-cua-thong-tu-so-31-2022-tt-btc-ngay-08-thang-06-nam-2022-ve-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-viet-nam.html#more-11019" aria-label="More on Thông tư số 72/2022/TT-BTC năm 2022: Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam">Read more

Thông tư 31/2022/TT-BTC năm 2022 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH_________Số: 31/2022/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 08 tháng 6 …

31/2022/TT-BTC năm 2022 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/thong-tu-31-2022-tt-btc-nam-2022-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-viet-nam.html#more-10825" aria-label="More on Thông tư 31/2022/TT-BTC năm 2022 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam">Read more