Thông tư 19/2021/TT-BYT năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế

BỘ Y TẾ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 19/2021/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH …

Đọc tiếp

Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh, Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

BỘ CÔNG THƯƠNG________Số: 14/2021/TT-BCT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____________________Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về …

Đọc tiếp

Thông tư số 80/2021/TT-BTC năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

    BỘ TÀI CHÍNH    Số: 80/2021/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021                                                THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản …

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/thong-tu-so-80-2021-tt-btc-nam-2021-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-thue-va-nghi-dinh-so-126-2020-nd-cp-ngay-19-thang-10-nam-2020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-s.html#more-8321" aria-label="More on Thông tư số 80/2021/TT-BTC năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế">Đọc tiếp

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT Vv ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN—————–Số: 11/2021/TT-BNNPTNT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————— Hà Nội, ngày 20 tháng 9 Năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa …

Đọc tiếp

Thông tư 03/2021/TT-BCT năm 2021 của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

BỘ CÔNG THƯƠNG________Số: 03/2021/TT-BCT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________________Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ______________ Căn …

Đọc tiếp

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN_______Số: 08/2021/TT-BNNPTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) …

Đọc tiếp

Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 02/2021/TT-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA …

Đọc tiếp

Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——— Số: 04/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG BẢN THOẢ THUẬN GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC …

Đọc tiếp

Thông tư số 07/2021/TT-BTC Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu

BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 07/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG HIỆP ĐỊNH …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email