Trắc nghiệm môn Pháp luật Hải quan

/50

( 50 câu hỏi / 50 phút )

Hết giờ rồi !


Trắc nghiệm môn Pháp luật hải quan - Phần 1 (50 Câu)

1) Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ bao gồm?

2) Những hàng hóa sau đây không phải ghi nhãn hàng hóa?

3)

Chọn phương án đúng. Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước khi thông quan thì trách nhiệm của người khai hải quan phải thực hiện công việc
nào dưới đây?

4) Chọn phương án đúng. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

5) Trường hợp hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, nếu phải hủy tờ khai tái xuất sau thông quan và không thể khôi phục lượng trên tờ khai tạm nhập tương ứng (do quá thời hạn 6 ngày) thì:

6)

Đâu là khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O) với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan mà cơ quan Hải quan chấp nhận nếu những khác biệt này
phù hợp với thực tế hàng hoá nhập khẩu?

7) Chọn phương án đúng. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan, chứng từ liên quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường biển nhập cảnh được quy định:

8) Chọn phương án đúng. Người khai hải quan khai sai tiêu chí “Mã loại hình” trên tờ khai hải quan đã được đăng ký thì xử lý thế nào?

9) Hàng hóa quá cảnh khi làm thủ tục hải quan phải khai báo theo các hình thức nào sau đây?

10) Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai tái xuất theo dõi các lô hàng đã làm thủ tục tái xuất nhưng chưa qua khu vực giám sát tại cửa khẩu xuất sử dụng nghiệp vụ nào sau đây?

11) Chọn phương án đúng. Giống cây trồng thuộc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam khi nhập khẩu phải:

12)

Chi cục nơi đăng ký tờ khai tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện kiểm tra, rà soát tình trạng các lô hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quá thời hạn chưa làm thủ tục tái xuất, tái
nhập thông qua nghiệp vụ:

13) Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại:

14)

Đối với hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa
được dựa trên các yếu tố nào?

15)

Chọn phương án đúng. Trường hợp nào sau đây
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải lấy mẫu?

16)

Chọn phương án đúng. Thẩm quyền quyết định việc thuê kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất nếu kho đó ngoài địa bàn quản lý của Cục
Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất là:

17)

Chọn phương án đúng. Tờ khai hải quan đã đăng ký (đã hoàn thành nghiệp vụ IDC), người khai hải quan khai sai chỉ tiêu “Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” thì sẽ phải
xử lý thế nào trong các trường hợp dưới đây?

18)

Chủ thể quyền SHTT nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho
cơ quan nào?

19)

Kết thúc thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan, trong trường hợp qua kiểm tra xác định hàng hóa bị tạm dừng không xâm phạm quyền
SHTT thì cơ quan hải quan tiến hành:

20)

Khôi phục số lượng của tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất sau khi hủy tờ khai tái xuất hoặc tái nhập trong vòng 6 ngày làm việc kể từ ngày lượng hàng trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất đã được trừ hết phải sử dụng nghiệp vụ nào sau
đây?

21)

Chọn phương án đúng. Anh (chị) hãy cho biết vận đơn nào có thể chuyển nhượng được bằng
thủ tục ký hậu?

22)

Sau khi cơ quan Hải quan phê duyệt hủy sau thông quan tờ khai tạm nhập, tạm xuất thì sử dụng nghiệp vụ nào để thanh khoản việc quản lý
hàng hóa tạm nhập tái xuất trên Hệ thống?

23) Chọn phương án sai. Theo quy định hiện hành, chủ hàng hoá gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho chủ kho ngoại quan được thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan:

24)

Chọn phương án đúng. Kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt
Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn:

25)

Chọn phương án đúng. Hàng hóa thuộc diện
cấm xuất khẩu được tạm xuất tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài khi:

26) Chọn phương án đúng. Anh (chị) hãy cho biết vận đơn chở suốt đường biển là chứng từ vận tải dùng trong trường hợp nào?

27) Chọn phương án đúng. Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bao gồm:

28)

Chọn phương án đúng. Thông tin đăng ký trước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên hệ thống trong thời
hạn nào?

29)

Mỗi lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất được gia hạn thời gian lưu tại Việt Nam tối đa bao
nhiêu lần và mỗi lần tối đa bao nhiêu ngày?

30)

Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có thời hạn tạm nhập tái xuất là 60 ngày được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp. Thời hạn
nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh tối đa là:

31) Chọn phương án đúng. Tổ chức, cá nhân có tài sản di chuyển được miễn thuế XK, thuế NK bao gồm:

32) Chọn phương án đúng. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm nào dưới đây?

33) Hàng hóa nào sau đây không được gửi kho ngoại quan?

34)

Chủ thể quyền SHTT nộp đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu nghi ngờ xâm
phạm quyền SHTT cho cơ quan nào?

35)

Chi cục Hải quan nào có thẩm quyền phê duyệt việc thay đổi địa điểm xuất hàng trong trường hợp tờ khai tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã thông quan, đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng chưa xác nhận hàng qua khu vực giám sát và việc thay đổi địa
điểm xuất hàng làm thay đổi cửa khẩu xuất?

36) Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng than đá từ Trung Quốc có phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho cơ quan Hải quan không?

37)

Chi cục Hải quan nào có thẩm quyền phê duyệt việc thay đổi địa điểm xuất hàng trong trường hợp tờ khai tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã thông quan, đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng chưa xác nhận hàng qua khu vực giám sát và việc thay đổi địa điểm xuất hàng không làm thay đổi cửa khẩu
xuất?

38)

Tờ khai xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan (hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng chưa xác nhận đã qua khu vực giám sát hải quan trên hệ thống) mà người khai hải quan có nhu cầu thay đổi địa điểm xuất hàng. Trường hợp thay đổi địa điểm xuất hàng nhưng không thay đổi cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực
hiện nghiệp vụ:

39) Thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn trị giá:

40) Tờ khai xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan, hàng đã vào khu vực giám sát hải quan tại địa điểm xuất nhưng chỉ xuất được một phần, phần còn lại xuất tại địa điểm xuất thuộc cửa khẩu khác, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện nghiệp vụ gì trên hệ thống sau khi đã được Chi cục trưởng phê duyệt?

41)

Chọn phương án đúng. Cơ quan nào có thẩm quyền công bố chính thức lượng hạn ngạch thuế quan đối với những mặt hàng thuộc danh mục
hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan?

42) Điều kiện áp dụng tham vấn trị giá một lần, sử dụng kết quả tham vấn trị giá nhiều lần?

43) Chọn phương án sai. Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử người khai hải quan phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây?

44) Chọn phương án sai. Hàng hóa không được phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam bao gồm hàng hóa:

45)

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày được Chi cục hải quan cửa khẩu hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra hồ
sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa?

46)

Người khai hải quan được thay đổi cửa khẩu xuất đã khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất trong
trường hợp nào sau đây?

47)

Chọn phương án đúng. Số lần người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã
khai trước trên hệ thống?

48) Trường hợp hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất không thể xuất hết tại cửa khẩu xuất đã đăng ký trên tờ khai hải quan và người khai hải quan có văn bản đề nghị được xuất phần còn lại ở cửa khẩu khác thì sau khi được Chi cục trưởng nơi đăng ký tờ khai phê duyệt thì Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất ban đầu thực hiện như thế nào?

49) Chọn phương án sai. Hàng hóa nào sau đây khi quá cảnh phải có giấy phép của Bộ Công thương?

50) Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT hết hiệu lực trong trường hợp?

Trả lời đúng :

0%

/50

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/50

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/50

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/50

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/35

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

Nhận tin qua Email