/25

( 25 câu hỏi / 30 phút )

Hết giờ rồi !


Trắc nghiệm môn Nghiệp vụ hải quan - Phần 1 (25 Câu)

1) Tiêu đề của nhóm 02.03: Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Theo cách diễn đạt ở trên, nhóm 02.03 bao gồm các sản phẩm sau:

2) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp thay thế trong trường hợp nào?

3) Nguyên tắc xác định trị giá hải quan hàng hoá nhập khẩu là gì?

4) Trường hợp nào sau đây hàng hóa NK không đủ điều kiện áp dụng trị giá giao dịch?

5) “Issued Retroactively” trên C/O có nghĩa:

6) Quy tắc 2(a) áp dụng cho trường hợp nào sau đây?

7) Theo quy định về trị giá hải quan thì cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển là địa điểm nào sau đây?

8) Người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai với nhiều loại hình khác nhau có thể sử dụng chung một chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp cho 01 lô hàng tổng với điều kiện:

9) Cơ quan hải quan đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan dựa trên các chỉ tiêu, thông tin nào sau đây?

10) Thời điểm nộp C/O form KV?

11) Chú giải nào đưa ra giải thích cụ thể cho nội dung của các mô tả hàng hóa trong từng Nhóm hàng, Phân nhóm hàng cụ thể?

12) Nội dung của Chú giải 3 Chương 27: Theo mục đích của Nhóm 27.10, “dầu thải” có nghĩa là các chất thải chứa chủ yếu là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu chế từ khoáng bitum (như mô tả trong chú giải 2 của chương này), có hoặc không có nước….

13) Việc phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

14) Trường hợp nào người khai hải quan phải nộp C/O?

15) Dấu hiệu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả được xác định căn cứ vào?

16) Cà phê hòa tan được sản xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu của Malaysia. Trên C/O mẫu D do Malaysia cấp, tiêu chí xuất xứ khai báo như thế nào là phù hợp?

17) Ngày 1/1/2018, Công ty A đăng ký tờ khai nhập khẩu khai báo nợ C/O mẫu D trên tờ khai hải quan. Ngày 1/3/2018, Công ty A nộp bổ sung C/O mẫu D và đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan AMA để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Cơ quan hải quan sẽ xử lý C/O như thế nào?

18) Theo anh (chị), việc phân tích thông tin trong hoạt động thu thập xử lý thông tin nhằm mục đích nào dưới đây?

19) Phương pháp xác định trị giá hải quan theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu sẽ chỉ được áp dụng khi đáp ứng mấy điều kiện?

20) Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có mức thuế thuế suất tối huệ quốc MFN thấp hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan xuất trình C/O ưu đãi đặc biệt thì:

21) Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá mua bán theo điều kiện giao hàng nào sau đây đảm bảo nguyên tắc xác định trị giá hải quan:

22) Trường hợp nào sau đây hàng hóa NK không đủ điều kiện áp dụng trị giá giao dịch?

23)

Khi kiểm tra lô hàng hóa nhập khẩu của Công ty B, công chức hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu hàng giả và báo cáo lãnh đạo Chi cục Hải quan.
Trường hợp không xác định được chủ sở hữu hàng thật thì Chi cục Hải quan có thể căn cứ vào đâu để xác định hàng giả?

24) Khoản chi phí nào sau đây không phải là khoản điều chỉnh trừ đối với hàng NK?

25) Công ty C có nhập khẩu một lô hàng. Công ty phải dán nhãn chính của hàng hóa tại thời điểm nào?

Trả lời đúng :

0%

/25

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/25

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

/25

Thành viên mới có thể làm bài tiếp từ Phần 2 về sau!

Nhận tin qua Email

Newsletter Form (#7)