Chính sách thuế đối với tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế đối với tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuất như thế nào mong admin hỗ trợ

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
Bình luận

1 bình luận về “Chính sách thuế đối với tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuất”

 1. Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK: Đối tượng chịu thuế XNK không áp dụng đối với hàng hóa XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
  Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.
  Khoản 3 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định DN chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập DN chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký DN chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, DN chế xuất phải được cơ quan Hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK trước khi chính thức đi vào hoạt động.
  Trường hợp DN chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DN chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK.
  Đối chiếu với các quy định hiện hành, trường hợp DN chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa NK từ nước ngoài vào DN chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế NK; hàng hóa từ khu chế xuất XK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế XK.
  Liên quan đến mã loại hình tờ khai đối với trường hợp tái nhập hàng hóa đã XK để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất, DN thực hiện theo hướng dẫn tại số thứ tự 19 mục 2 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình tờ khai hải quan đối với hàng hóa XNK.

  Trả lời

Viết một bình luận

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113

Nhận tin qua Email