Công văn 5246/TCHQ-TXNK năm 2022 dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế

Thuộc tính văn bản

Số VB:5246/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:05/12/2022
Hiệu lực:05/12/2022
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5246/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 05/12/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5246/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3093/HQTPHCM-TXNK ngày 10/11/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế:

“1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 125 của Luật này”.

– Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định cơ quan quản lý thuế bao gồm:

“a) Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực;

b) Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan”.

– Khoản 7 Điều 33 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan: “7. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định này”.

Theo quy định trên, việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề xuất giao các Chi cục Hải quan trực thuộc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế là phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trình tự thực hiện tương tự như hướng dẫn đối với cấp Cục tại Điều 15 Quy trình Quản lý nợ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên.
– PTCT, Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email