Thông báo 307/TB-HQPM năm 2024 về việc làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan phú mỹ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

307/TB-HQPM

Thông báo

Hải Quan Phú Mỹ

02/04/2024

02/04/2024

Nguyễn Ngọc Hà

Sáng/tối:
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHI CỤC HẢI QUAN
CỬA KHẨU CẢNG PHÚ MỸ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 307/TB-HQPMHà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Thông báo
‘Về việc thực hiện thủ tục hải quan
tại Chỉ cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Hiện tại, Chỉ cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ có 02 đội nghiệp vụ (mã đơn vị 5IC1-NVPMYBRVT và 5IC2-PSAPMVTAU) cùng thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khâu. Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-HQBRVT của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa ~ Vũng Tàu, kể từ ngày 01/4/2024, Chỉ cục HQCK cảng Phú Mỹ chỉ còn 01 đội nghiệp vụ hải quan (mã đơn vị 5IC1- NVPMYBRVT) thực hiện các nghiệp vụ nêu trên. Chi cục kính thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp nhận khai báo và xử lý, chuyển tiếp hồ sơ hồ nghiệp vụ hải quan trên các hệ thống công nghệ thông tin hải quan, cụ thể như sau:

1, Đối với các doanh nghiệp hiện đang có hồ sơ gia công, sản xuất xuất khẩu quản lý theo mã đơn vị 51C2:

Từ thời điểm Quyết định 154/QĐ-HQBRVT có hiệu lực từ ngày 01/4/2024 đến khi hoàn thành việc chuyển tiếp theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Chi cục thực hiện tiếp nhận, xử lý tờ khai phát sinh trên Hệ thống VNACCS/VCIS và EcustomsV5 (khai báo theo mã đơn vị 51C2) và theo dõi, quản lý trên Hệ thống Gia công — SXXK theo tài khoản của mã đơn vị 51C2. Sau khi hoàn thành chuyển
tiếp, Chi cục thực hiện các nghiệp vụ trên theo mã hải quan 51C1. Các hồ sơ theo mã đơn vị 51C2 phát sinh trước thời điểm chuyển tiếp trên Hệ thống Gia công ,SXXK được tra cứu, quản lý theo tài khoản mã đơn vị 51C2.

 1. Đối với việc tiếp nhận tờ khai vận chuyển độc lập OLA trên hệ thống VNACCS:

Chi cục tiếp tục tiếp nhận tờ khai vận chuyển độc lập OLA truyền tới mã đơn vị 51C2 đối với những kho, bãi, cảng có mã địa điểm giám sát là 5IC2. Đối với những kho, bãi, cảng có mã địa điểm giám sát là là 51C1, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện truyền tờ khai vận chuyển độc lập OLA tới mã đơn vị 51C1.

 1. Đối với việc tiếp nhận khai báo hải quan đối với các loại hình còn lại trên Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01/4/2024:

Chi cục dừng tiếp nhận khai báo hải quan truyền tới mã đơn vị 51C2 và chỉ tiếp nhận khai báo hải quan truyền tới mã đơn vị 51C1.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ thông báo để Cộng đồng doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Cục (để biết);
– P.GSQL (thay b/cáo)
– P.CNTT (thay b/cáo)
– Lưu: VT.
KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hà

kể từ ngày 01/4/2024, Chỉ cục HQCK cảng Phú Mỹ chỉ còn 01 đội nghiệp vụ hải quan (mã đơn vị 5IC1- NVPMYBRVT) sẻ bỏ đi mã 51C2

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Thông báo 307/TB-HQPM năm 2024 về việc làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan phú mỹ

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)