Công văn 855/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc xử phạt VPHC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 855/TCHQ-PCV/v vướng mắc xử phạt VPHC Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Trả lời công văn số 380/HQBD-CBL&XLVP ngày …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email