Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5529/TCHQ-TXNKV/v xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021 Kính gửi: Các …

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/cong-van-5529-tchq-txnk-nam-2021-v-v-xu-ly-vuong-mac-nghi-dinh-so-18-2021-nd-cp-cua-chinh-phu.html#more-9107" aria-label="More on Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ">Đọc tiếp

Công văn 5486/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại một số mặt hàng khai báo là dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm bổ sung EPA/DHA,…

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5486/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021 Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố.  Về việc phân loại một số mặt hàng …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email