Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1798/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:19/05/2022
Ngày HL:19/05/2022
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1798/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 19/05/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1798/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP May Phương Đông
(S 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không đề số, ngày của Công ty CP May Phương Đông đề nghị xem xét bỏ nội dung hướng dẫn về việc hàng hóa nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa theo chỉ định của bên đối tác nước ngoài để sản xuất xuất khẩu phải kê khai, nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng tại công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại STT 31 Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 hướng dẫn. Đề nghị Công ty căn cứ công văn hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP May Phương Đông biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để bc);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email