Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1798/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP May Phương Đông
(S 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không đề số, ngày của Công ty CP May Phương Đông đề nghị xem xét bỏ nội dung hướng dẫn về việc hàng hóa nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa theo chỉ định của bên đối tác nước ngoài để sản xuất xuất khẩu phải kê khai, nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng tại công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại STT 31 Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 hướng dẫn. Đề nghị Công ty căn cứ công văn hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP May Phương Đông biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để bc);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận