Công văn 1619/TCHQ-TXNK năm 2022 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1619/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường
Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần ô tô TMT.
(Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 713/PC-VPCP ngày 20/4/2022 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 319/TMT-CV ngày 09/4/2022 của Công ty Cổ phần ô tô TMT (Công ty) về việc đề xuất xây dựng Đề án thay thế xe máy bằng xe ô tô điện nhỏ gọn thân thiện với môi trường đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045, trong đó bao gồm kiến nghị “cho phép Công ty Cổ phần ô tô TMT được phép nhập khẩu (CBU) miễn thuế cho 5000 xe điện mini thân thiện với môi trường để giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 10 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: Hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

Căn cứ khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường, bao gồm:

“a) Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;

b) Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.”

Căn cứ khoản 4 mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13, khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 và Điều 8 Luật số 03/2022/QH15 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô dưới 24 chỗ;

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH13 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này;

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế hiện hành thì không có cơ sở để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với 5000 xe điện mini thân thiện với môi trường theo kiến nghị của Công ty. Đề nghị Công ty kê khai, nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần ô tô TMT được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng Bộ (để theo dõi);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận