Công văn 1464/TCHQ-GSQL V/v triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ VKFTA

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 1464/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 21/03/2018
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1464/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/03/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1464/TCHQ-GSQL
V/v triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ VKFTA
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ hai trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến C/O mẫu VK(KV) như sau:

1. Mã số tham chiếu của C/O KV cấp thay thế:

– Hiệp định VKFTA không có quy định về mã tham chiếu (Reference code) trên C/O;

– Mã số tham chiếu trên C/O mẫu KV của Hàn Quốc do Hệ thống cấp để phục vụ mục đích quản lý của cơ quan cấp C/O.

Do đó, cơ quan hải quan nước nhập khẩu không từ chối C/O vì các lý do liên quan đến mã tham chiếu.

2. Cách thể hiện tiêu chí xuất xứ trên C/O KV:

Theo quy định tại Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại Phụ lục 2 Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương, một số mặt hàng phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ kèm điều kiện.

VD: hàng hóa mã HS 2202.90 có tiêu chí xuất xứ “RVC (40), với điều kiện nguyên liệu ly từ các phân nhóm 1211.20 và 1302.19 phải đạt được tiêu chí WO” (RVC(40), provided that materials of Subheading 1211.20 and 1302.19 are WO).

Đối với mặt hàng thuộc ví dụ nêu trên, tại ô số 8 của C/O chỉ cần thể hiện tiêu chí xuất xứ là “RVC (40)”.

Hướng dẫn trên áp dụng tương tự đối với các mặt hàng khác thuộc Danh mục PSR có quy định tiêu chí xuất xứ kèm điều kiện.

Tổng cục Hải quan thông báo các nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email