Công văn 3509/TCHQ-QLRR năm 2021 Vv Chuyển luồng kiểm tra cho hàng hóa XK TC khi khai A42 nếu quá hạn 15 ngày

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________
Số: 3509/TCHQ-QLRR
Vv Chuyển luồng kiểm tra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tại điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ) quy định:

“g) Hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ được miễn thuế nhập khẩu là hàng hóa thực tế được sử dụng để gia công sản phẩm đã xuất khẩu tại chỗ nếu người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin và tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo Mẫu số 22 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Quá thời hạn nêu trên, nếu người xuất khẩu tại chỗ không thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ trong ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thì người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.”

– Tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP) quy định:

“e) Lượng hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại chỗ được miễn thuế nhập khẩu là lượng hàng hóa thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu tại chỗ, nếu người xuất khẩu tại chỗ thực hiện thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo Mẫu số 22 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Quá thời hạn nêu trên, người xuất khẩu tại chỗ không thông báo cho cơ quan hải quan thông tin tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.”

Tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 về việc ban hành mã loại hình thì các trường hợp tờ khai xuất khẩu tại chỗ quá thời hạn 15 ngày không thông báo tờ khai của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho cơ quan hải quan thì người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hải quan mới theo mã loại hình A42– Thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập. 

– Tại Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn “trường hợp quá 15 ngày, người xuất khẩu tại chỗ không thông báo thông tin tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho cơ quan hải quan thì người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hải quan mới (mã loại hình A42) để kê khai, nộp thuế đối với phần nguyên liệu vật tư nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại chỗ”.

Do tại thời điểm đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng theo loại hình A42 của các trường hợp nêu trên, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được cấu thành sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ và có thể đã giao hàng cho bên nhập khẩu tại chỗ. Vì vậy, có thể phát sinh trường hợp doanh nghiệp không còn hàng để xuất trình cho cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa khi tờ khai thay đổi mục đích sử dụng được phân luồng đỏ. Để xử lý tình huống vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: 

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ tình hình thực tế, trường hợp tờ khai được phân luồng đỏ nhưng doanh nghiệp không còn hàng hóa để xuất trình cho cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa thì thực hiện chuyển ngược luồng (từ đỏ sang vàng) để kiểm tra hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
– Đ/c Hoàng Việt Cường (để chỉ đạo);
– Đ/c Lưu Mạnh Tưởng (để chỉ đạo);
– Đ/c Mai Xuân Thành (để chỉ đạo);
– Cục GSQL  (để phối hợp);
– Cục Thuế XNK  (để phối hợp);
– Lưu VT, QLRR –Hà (02b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)