Công văn 1567/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v hủy tờ khai

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1567/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 770/HQBRVT-GSQL ngày 13/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến vướng mắc hủy tờ khai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì chủ hàng hóa được khai báo tờ khai hải quan. Do đó đối với trường hợp này, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với các bên có liên quan để xác định chính xác chủ hàng hóa hiện nay của lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu số 104554389220/A11. Trường hợp Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Hoa Quả Sơn không phải là chủ hàng hóa thì xem xét giải quyết thủ tục từ chối nhận hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Hoa Quả Sơn hoàn thành thủ tục từ chối nhận hàng, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục hủy tờ khai theo hướng dẫn tại mục 2 công văn số 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ XNK Gia Hưng muốn làm thủ tục để nhập khẩu lô hàng mà Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Hoa Quả Sơn từ chối nhận thì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ XNK Gia Hưng phải là chủ hàng hóa và phải đứng tên người nhận hàng trên vận tải đơn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email