Quyết định 1514/QĐ-BCT năm 2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1514/QĐ-BCT

Quyết định

Bộ Công Thương

01/08/2022

07/08/2022

Trần Quốc Khánh

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1514/QĐ-BCTHà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn lần thứ hai thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp thực hiện theo pháp luật về quản lý ngoại thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày tính từ ngày được ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: NN&PTNT, TC, NG, TTTT;
– Các Thứ trưởng;
– Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
– Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
– Các Cục: CN, XNK;
– Các Vụ: AP, ĐB, TTTN, PC;
– Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
– Hiệp hội Mía đường Việt Nam;
– Lưu: VT, PVTM (8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM)

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

– Tên khoa học: đường sacarose (sucrose).

– Tên gọi thông thường: đường cát, đường mía, đường kính, đường thô, đường trắng, đường tinh luyện, đường RE, đường RS, v.v.

b) Mã số hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được phân loại theo mã HS sau: 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Mã sốMô tả hàng hóaThuế nhập khẩu ưu đãi
(Thuế MFN)
Chương 17Đường và các loại kẹo đường 
1701Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: 
1701.1300– – Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương nàyTrong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%
1701.1400– – Các loại đường mía khácTrong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%
 – Loại khác: 
1701.9100– – Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màuTrong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 100%
1701.99– – Loại khác: 
1701.9910– – – Đường đã tinh luyệnTrong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%
1701.9990– – – Loại khácTrong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%
1702Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen. 
1702.90– Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:- – Loại khác 
1702.9091– – – Xi rô đường15%

Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM là hàng hóa được nhập khẩu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

2. Kết luận điều tra cuối cùng

Kết luận điều tra cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định rằng:

– Việc sử dụng nguyên liệu đường có xuất xứ từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bị cáo buộc sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma là hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đang áp dụng theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế CBPG và thuế CTC chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Quyết định 1578/QĐ-BCT).

– Có tồn tại thiệt hại của ngành sản xuất trong nước do tác động của hàng hóa nhập khẩu gia tăng nhanh và mạnh từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma. Đồng thời, các chỉ số kinh tế cũng cho thấy hiệu quả của biện pháp CBPG, CTC đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan hiện đang bị suy giảm do tác động của đường nhập khẩu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

3. Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

3.1. Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định tại Mục 1 của Thông báo này, trừ trường hợp được quy định tại Mục 3.2 của Thông báo này, trên cơ sở mức thuế CBPG, thuế CTC được quy định tại Quyết định 1578/QĐ-BCT, cụ thể như sau:

Tên công ty sản xuất, xuất khẩuBiện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM
Mức thuế CBPGMức thuế CTC
Vương quốc Cam-pu-chia
Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Cam-pu-chia42,99%4,65%
Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a42,99%4,65%
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tât cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Lào42,99%4,65%
Ma-lai-xi-a
Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Ma-lai-xi-a42,99%4,65%
Cộng hòa liên bang Mi-an-ma
Tất cả các công ty sản xuất, xuất khẩu của Mi-an-ma42,99%4,65%

3.2. Không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định tại Mục 1 của Thông báo này được sản xuất bởi một trong các công ty sau:

– PT. Kebun Tebu Mas;

– Mitr Lao Sugar Company Limited;

– Savannakhet Sugar Corporation;

– TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

– Than Daung OO Company Limited;

– Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited;

khi người khai hải quan nộp được các chứng từ theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo này.

4. Xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Để có cơ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo Mục 3 của Thông báo này, Cơ quan Hải quan thực hiện các bước kiểm tra như sau:

Bước 1: Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thông báo kèm theo Quyết định 1578/QĐ-BCT

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thổ khác không phải là Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a hoặc Cộng hòa liên bang Mi-an-ma thì tiếp tục thực hiện nội dung kiểm tra theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thông báo kèm theo Quyết định 1578/QĐ-BCT.

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a hoặc Cộng hòa liên bang Mi-an-ma thì chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải là xuất xứ thuần tuý thì áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này.

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần tuý thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của nhà sản xuất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận nhà sản xuất)

Nếu người khai hải quan không nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất hoặc nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận không trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại Mục 3.2 của Thông báo này thì áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM.

Nếu người khai hải quan nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất và tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại Mục 3.2 của Thông báo này thì không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM, cụ thể gồm:

– PT. Kebun Tebu Mas;

– Mitr Lao Sugar Company Limited;

– Savannakhet Sugar Corporation;

– TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., LTD;

– Than Daung OO Company Limited;

– Ngwe Yi Pale Sugar Company Limited.

5. Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại Mục 3 của Thông báo này được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương).

6. Trình tự thủ tục tiếp theo

Các bên liên quan có thể nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM trên cơ sở quy định tại Điều 82 và Điều 90 Luật Quản lý ngoại thương và Chương IV Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.

Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với sản phẩm đường mía

Ngày 01/8/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1514/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Theo đó, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, thuộc các mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.90 và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonexia; Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaixia và Cộng hòa liên bang Mianma.

Bên cạnh đó, để có cơ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan Hải quan thực hiện các bước kiểm tra như sau: Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Kiểm tra nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ; Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của nhà sản xuất.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/08/2022.

Thay thế cho văn bản

Tóm tắt đang được BQT cập nhật

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Quyết định 2960/QĐ-BCT 

Quyết định 1514/QĐ-BCT năm 2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email