Công văn 640/XNK-CN năm 2022 quyền xuất nhập khẩu của dn FDI

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 640/XNK-CN
V/v tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài nhập khu hàng hóa sau đó xuất khu không qua gia công, chế biến
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MHI Engine System Việt Nam
(Địa chỉ: số 39 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 09-22/MHI-XNKBCT ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Công ty TNHH MHI Engine System Việt Nam về việc quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn các linh kiện phụ tùng của Tổ máy phát điện, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

– Nội dung và phạm vi quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, các quyền này không bao gồm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa.

– Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương. Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP nêu trên quy định “Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.

– Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 9123/BCT-PC về việc một số nội dung liên quan đến Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP trả lời công văn số 5452/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Tổng cục Hải quan. Tại công văn số 9123/BCT-PC, Bộ Công Thương đã có ý kiến “phạm vi, chính sách quản lý có liên quan của hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất và thực hiện quyền xuất khẩu của doanh nghiệp là độc lập theo quy định của pháp luật.”

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty TNHH MHI Engine System Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục trưởng (để b/c);
– Các Phòng: THCS, TMQT;
– Lưu: VT, CN, hanhhh
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Trang
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận