Quyết định 2960/QĐ-BCT năm 2022 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2960/QĐ-BCT

Quyết định

Bộ Công Thương

30/12/2022

30/12/2022

Trần Quốc Khánh

Sáng/tối:

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2960/QĐ-BCTHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1514/QĐ-BCT NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022

Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm như sau:

“Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được phân loại theo mã HS sau: 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Mã sốMô tả hàng hóaThuế nhập khẩu ưu đãi (Thuế MFN)
Chương 17Đường và các loại kẹo đường
1701Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.
– Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:
1701.1300— Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương nàyTrong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%
1701.1400— Các loại đường mía khácTrong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%
– Loại khác:
1701.9100— Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màuTrong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 100%
1701.99— Loại khác:
1701.9910— Đường đã tinh luyệnTrong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%
1701.9990— Loại khácTrong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%
1702Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu, mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.
1702.90– Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo khối lượng ở thể khô:
— Loại khác
1702.9091— Xi rô đường15%

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022.

2. Các Quyết định miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được Bộ Công Thương ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị thực hiện đến hết thời hạn hiệu lực của Quyết định miễn trừ đó. Đối với hàng hóa được miễn trừ có thay đổi về mã số hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thì thực hiện miễn trừ theo mã số hàng hóa mới như được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: NN&PTNT, TC, NG, TTTT;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– Các Cục: CN, XNK;
– Các Vụ: AP, ĐB, TTTN, PC;
– Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
– Hiệp hội Mía đường Việt Nam;
– Lưu: VT, PVTM (5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Quyết định 2960/QĐ-BCT năm 2022 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)