Công văn 975/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

975/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

23/03/2022

23/03/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 975/TCHQ-TXNK
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên.
(S 138, quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, phường An Lộc, TP Hồng Ngự, tnh Đồng Tháp)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV-TN ngày 22/02/2022 của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau

1. Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về mức thuế suất thuế GTGT 0%: “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…”

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng s thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Cơ quan thuế nội địa thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP nêu trên.

2. Về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa khi tái xuất

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khu”;

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định “Hàng hóa quy định tại điểm a,b,c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu:

“Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khu, gồm:

Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về s, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.”

Căn cứ quy định nêu trên hàng hóa nhập khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến nhưng phải tái xuất ra nước ngoài (mã loại hình tờ khai B13) được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 34/2016/NĐ-CP. Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37a được nêu tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2020/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguyên được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-Đ. Thuận (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
 CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 975/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.