Công văn 788/TCHQ-GSQL năm 2024 Vv thủ tục đưa hàng hoá vào xây dựng công trình cho DNCX

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

788/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/02/2024

27/02/2024

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 788/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục đưa hàng hoá vào
xây dựng công trình cho DNCX
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam.
(Số 16 Phó Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số CVHQ/EYVN-2023 ngày 12/10/2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về thủ tục hải quan đối với vật tư sử dụng để xây dựng công trình cho DNCX, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về thủ tục hải quan

Việc lựa chọn làm hay không làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bồ sung tại khoản 50 Điều I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 được thay thế bởi Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ là quyền lựa chọn của doanh nghiệp.

Đối với mặt hàng là hệ thống điều hoà, thông gió, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC có được coi là hàng tiêu dùng hay không thì pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể nên không đủ cơ sở pháp lý để xác định và không thuộc phạm vi, thâm quyền hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

 1. Về chính sách thuế GTGT

– Trường hợp Công ty thực hiện hoạt động xây dựng công trình cho DNCX thì hoạt động trên thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT- BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Về điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Băc Hải

Tóm tắt sẻ được cập nhật sau…

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 788/TCHQ-GSQL năm 2024 Vv thủ tục đưa hàng hoá vào xây dựng công trình cho DNCX

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)