Công văn 4451/TCHQ-CNTT năm 2021 V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Thuộc tính văn bản

Số VB:4451/TCHQ-CNTT
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:15/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Kể từ ngày 20/9/2021 sẽ triển khai chính thức thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4451/TCHQ-CNTT do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 15/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4451/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ công văn số 1599/BVTV-VP ngày 8/9/2021 của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 20/9/2021 đối với quy trình Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Kể từ ngày 20/9/2021 sẽ triển khai chính thức thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

2. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

– Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

– Chỉ đạo cán bộ hải quan tại các Chi cục Hải quan truy cập Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (để phối hợp);
– Cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
– Lưu: VT, CNTT (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email