Công văn 2290/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 2290/TCHQ-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB: 18/05/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 2290/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 18/05/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2290/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế CBPG
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1044/HQHCM-TXNK ngày 29/4/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về việc thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ;

Căn cứ khoản 3 Điều 67 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: “Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về … áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại”.

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 (có hiệu lực từ ngày 15/01/2020) quy định trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ. Thủ tục hoàn trả thuế phòng vệ thương mại áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma – lai – xi – a;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma – lai – xi – a;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá, đã nộp thuế chống bán phá giá, sau đó được miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quyết định của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ. Thủ tục hoàn trả thuế phòng vệ thương mại áp dụng theo các quy định pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– P.TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Bộ Công Thương (để biết);
– Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để th/h);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email