Công văn 3260/TCHQ-GSQL V/v Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ EVFTA

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:3260/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:29/06/2021
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 3260/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 29/06/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3260/TCHQ-GSQL
V/v Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ EVFTA
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1458/HQTPHCM-GSQL ngày 8/6/2021 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định EVFTA; trên cơ sở thông báo của Hải quan châu Âu, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 hướng dẫn về người xuất khẩu EU phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, cụ thể: cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng có trị giá không quá 6000 Euro.

Theo đó, trường hợp lô hàng nhập khẩu có chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chứng nhận trị giá hàng hóa khai trên hóa đơn thương mại không quá 6000 Euro thì không cần phải có mã số REX, trừ trường hợp cơ quan hải quan xác định trị giá trên hóa đơn thương mại không phải là trị giá giao dịch và trị giá giao dịch thực tế trên 6000 Euro.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email