Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1338/TCHQ-GSQL
V/v thể thức C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về thể thức C/O mẫu D của một số nước tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) cấp không đúng mẫu, cụ thể C/O mẫu D do Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, Philippines, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Việt Nam phát hành với dòng chữ “ORIGINAL” lệch sang bên phải trong khi mẫu theo cam kết tại Hiệp định vị trị chữ “ORIGINAL” nằm ở giữa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các C/O mẫu D do Thái Lan, Lào, Philippines, Indonesia, Brunei, Cambodia, Myanmar, Việt Nam phát hành, thể thức C/O với dòng chữ “ORIGINAL” lệch sang bên phải không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O mẫu D có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu D theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu D do cơ quan cấp đang cấp
Dòng chữ Original (Duplicate/Triplicate)Vị trí dòng chữ này ở giữa trangChữ ORIGINAL góc bên phải C/O

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (để ph/hợp);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Công văn 1338/TCHQ-GSQL V/v thể thức C/O mẫu D

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1338/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

14/03/2018

Đã biết

Vũ Ngọc Anh

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 1338/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/03/2018.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận