Công văn 1338/TCHQ-GSQL V/v thể thức C/O mẫu D

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1338/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/03/2018
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1338/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/03/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1338/TCHQ-GSQL
V/v thể thức C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về thể thức C/O mẫu D của một số nước tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) cấp không đúng mẫu, cụ thể C/O mẫu D do Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, Philippines, Indonesia, Cambodia, Myanmar, Việt Nam phát hành với dòng chữ “ORIGINAL” lệch sang bên phải trong khi mẫu theo cam kết tại Hiệp định vị trị chữ “ORIGINAL” nằm ở giữa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các C/O mẫu D do Thái Lan, Lào, Philippines, Indonesia, Brunei, Cambodia, Myanmar, Việt Nam phát hành, thể thức C/O với dòng chữ “ORIGINAL” lệch sang bên phải không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O mẫu D có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu D theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu D do cơ quan cấp đang cấp
Dòng chữ Original (Duplicate/Triplicate)Vị trí dòng chữ này ở giữa trangChữ ORIGINAL góc bên phải C/O

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (để ph/hợp);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email