Công văn 1568/TCHQ-GSQL năm 2022 Vv Thực hiện C/O mẫu D mới

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1568/TCHQ-GSQLV/v thực hiện C/O mẫu D mới Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết …

Đọc tiếp

Công văn 4282/TCHQ-GSQL V/v Vướng mắc C/O mẫu D

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN__________Số: 4282/TCHQ-GSQLV/v Vướng mắc C/O mẫu D CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc___________Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Trả lời công …

Đọc tiếp

công văn 741/CNTT-SW tra cứu C/O mẫu D điện tử

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 741/CNTT-SWV/v tra cứu C/O mẫu D điện tử Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành …

Đọc tiếp

Công văn 7886/TCHQ-GSQL form D mới không cần show FOB

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 7886/TCHQ-GSQLV/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải …

Đọc tiếp

Công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 78/TCHQ-GSQLV/v hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email