Công văn 4162/TCHQ-TGSQL năm 2021 Vv chấp nhận c/o mẫu D scan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử

Thuộc tính văn bản

Số VB:4162/TCHQ-TGSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Cơ quan hải quan chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4162/TCHQ-TGSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4162/TCHQ-TGSQL
V/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021
  

Kính gửi: cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ của Thái Lan và Malaysia, để tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.
           Công chức hải quan thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trên cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu tại trang điện tử của ASEAN (http://web.awsc.asean.org), đối chiếu với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,GSQL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

      Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email