Công văn 4832/TCHQ-GSQL năm 2022 vướng mắc C/O mẫu D mới

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:4832/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/11/2022
Ngày HL:14/11/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4832/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/11/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4832/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 và công văn số 1683/1CHQ- GSQL ngày 12/5/2022 liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D mới kể từ ngày 01/11/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 01/11/2022 như Sau:

  1. Đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia! C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cập: Trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiêm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.
  2. Đối với C/O bản giấy cấp thủ .công (có chữ ký tay và con dấu mực): Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– Cục HQ tỉnh Hà Tĩnh (thay trilời cv số
1971/HQHT-NV ngày 4/1 1/2022);
– Cục CNTT & TK Hải quan;
– Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email