Công văn 4832/TCHQ-GSQL năm 2022 vướng mắc C/O mẫu D mới

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4832/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

14/11/2022

14/11/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4832/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 và công văn số 1683/1CHQ- GSQL ngày 12/5/2022 liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D mới kể từ ngày 01/11/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 01/11/2022 như Sau:

 1. Đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia! C/O sử dụng chữ ký điện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cập: Trường hợp có sự khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Việc kiêm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.
 2. Đối với C/O bản giấy cấp thủ .công (có chữ ký tay và con dấu mực): Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– Cục HQ tỉnh Hà Tĩnh (thay trilời cv số
1971/HQHT-NV ngày 4/1 1/2022);
– Cục CNTT & TK Hải quan;
– Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4832/TCHQ-GSQL năm 2022 vướng mắc C/O mẫu D mới

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)