Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4180/TCHQ-GSQL
V/v c/o giáp lưng mẫu D
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phô.

Trên cơ sở thông nhát của các nước ASEAN tại Phiên họp 36, 38, 39 của Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN (SCAROO) về C/O giáp lưng cấp cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 03 Công ty có trụ sở tại 02 nước thành viên (ví dụ: hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương cấp C/O mẫu D, xuất khâu từ Việt Nam đén kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mầu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khâu trở về Việt Nam), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phó thực hiện như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 02 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện thống nhất ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (Cục XNK)
– Lưu: VT, GSQL (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Công văn 4180/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v C/O giáp lưng mẫu D (khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4180/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

05/10/2022

05/10/2022

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 4180/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 05/10/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận