Công văn 4180/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v C/O giáp lưng mẫu D (khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch)

Thuộc tính văn bản

Số VB:4180/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:05/10/2022
Hiệu lực:05/10/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4180/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 05/10/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4180/TCHQ-GSQL
V/v c/o giáp lưng mẫu D
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phô.

Trên cơ sở thông nhát của các nước ASEAN tại Phiên họp 36, 38, 39 của Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN (SCAROO) về C/O giáp lưng cấp cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 03 Công ty có trụ sở tại 02 nước thành viên (ví dụ: hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương cấp C/O mẫu D, xuất khâu từ Việt Nam đén kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mầu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khâu trở về Việt Nam), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phó thực hiện như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 02 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện thống nhất ./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (Cục XNK)
– Lưu: VT, GSQL (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email