Công văn 800/XNK-XXHH năm 2021 Vv Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

800/XNK-XXHH

Công văn

Bộ Công Thương

25/11/2021

Đã biết

Trần Thanh Hải

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 800/XNK-XXHH
V/v Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi

Nhằm tạo thuận lợi hoạt động xuất khẩu của thương nhân và cài cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp C/O ưu đãi, Bộ Công Thương sẽ triển khai việc cấp C /O mẫu D hoàn toàn theo phương pháp điện tử. Cụ thể:

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021, sau khi CO mẫu D điện tử được ký duyệt trên Hệ thống eCoSys, thương nhân có thể tài về C/O mẫu D đã ký dưới dạng PDF kèm con dấu và chữ ký điện từ của cơ quan, tổ chức cấp C/O và mã phàn hồi nhanh (QR) để xác thực. Thương nhân in C/O mẫu D điện tử này, ký tên và gửi cho người nhập khẩu. Thương nhân không cần đề nghị cấp C/O mẫu D bản giấy tại các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi.

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương đề nghị các Phòng Quàn lý Xuất nhập khẩu khu vực, Sở Công Thương thành phố Hài Phòng và các Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (gọi tắt là Ban quản lý) được Bộ Công Thương ủy quyền cấp C/O mẫu D thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp và phê duyệt C/o mẫu D điện tử trên Hệ thống eCoSys, đàm bào thời gian xử lý hồ sơ theo quy định và tạo thuận lợi cho thương nhân.

2. Thông báo cho thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu D biết để thực hiện.

3. Kip thời, báo cáO Cục. Xuất nhập khẩu khó khăn. vrớng.mắc phát sinh. (nếu có).

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực, Sở Công Thương thành phố Hài Phòng và các Ban quản lý thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;
– Cục TMĐT;
– Cục trưởng;
– Lưu: VT, XXHH.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thanh Hải
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 800/XNK-XXHH năm 2021 Vv Cấp C/O mẫu D có con dấu và chữ ký điện tử

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)