Công văn 4293 /TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế và phân loại hạt É chưa qua chế biến

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4293 /TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/10/2022

13/10/2022

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4293 /TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp công văn số 02/22CV-
ALLNUTS ngày 16/9/2022 của
Công ty TNHH ALL NUTS
Hà Nội, ngày 13tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH ALL NUTS.
(Địa chỉ: 229/3 khu phô 6, đường TCH 36, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12,TP. Hỗ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công, văn sẽ 02/22CV-ALLNUTS ngày 16/9/2022 của Công ty TNHH ALL NUTS về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho mặt hàng hạt É. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ÿ kiên như sau:

  • Về mã HS và thuÊ suất thuế nhập khẩu:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngảy 25/5/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định sô 125/2017/NĐ- CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bộ sung một sô điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì:

Trường hợp mặt hàng hạt É được xác định chưa qua chế biến thuộc mã hàng 1207.99.90 có mức thuế nhập khẩu ưu đãi MEN là 10% theo Biểu thuế nhập khâu ưu đãi quy định tại Nghị định só 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

  • Về mức thuế suất thuế GTŒT đối với mặt hàng hạt É chưa qua chế biến:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tô chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu ” thuộc đôi tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông +ư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đôi khoản 1 Điêu 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đôi tượng không chịu thuê GTGT như Sau:

“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phám rừng trông), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trằng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm. khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bản ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sáy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chát đề tránh thôi rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngám trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thưởng khác `.

Đề nghị công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khâu, đối chiếu với quy định nêu trên để áp dụng chính sách thuế đúng quy định hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khâu đề được hướng dẫn cụ thể.

Tông cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ALL NUTS được biết./


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
– Lưu: VT, TXNK, PL-Hiền(03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4293 /TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế và phân loại hạt É chưa qua chế biến

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email