Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

11/2022/TT-BNNPTNT

Thông tư

Bộ NNPTNT

20/09/2022

20/09/2022

Lê Quốc Doanh

Sáng/tối:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11/2022/TT-BNNPTNTHà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 21/2015/TT- BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 như sau:

“b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;”.

2. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 35.

3. Thay thế Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT- BNNPTNT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2015/TT- BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT)

1. Bãi bỏ điểm g khoản 1 Điều 5.

2. Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT- BNNPTNT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2018/TT- BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:

“b) Bản sao Hợp đồng thương mại, trừ trường hợp nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế”.

2. Bỏ cụm từ “hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 9.

3. Thay thế Mẫu số 01/BVTV, Mẫu số 04/BVTV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT;

b) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT;

c) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định của Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Công báo Chính phủ , Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: UBND, Sở NN và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV;
– Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục BVTV;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, BVTV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

PHỤ LỤC I

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BNNPTNT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………….Fax:……………………E-mail: ………………………………………………..

2. Tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………..

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:[1]………………ngày ……………………………

Nơi cấp………………………………………………………………………………………………………….

4. Loại hình hoạt động:………………………………………………………………………………………….

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN TH ỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM

1. Nhân lực

Danh sách nhân viên (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến khảo nghiệm):

STTHọ và tênNăm sinhNam /NữTrình độ chuyên môn, nghiệp vụChức vụ, chức danhChứng nhận tập huấn (số, ngày tháng năm)Ghi chú
1       
       

2. Phương tiện, thiết bị phục vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Diện tích, cơ cấu, mùa vụ các loại cây trồng phổ biến trên địa bàn do tổ chức quản lý hoặc ký hợp đồng được sử dụng

STTCơ cấu các loại cây trồng chínhDiện tích
(ha)
Mùa vụSự xuất hiện các loài dịch hại
1Cây lúa   
2Cây ăn quả
(vải, cam, xoài …)
   
3Cây rau
(cải bắp, dưa chuột, bầu bí …)
   
4Cây trồng màu
(đậu, lạc…)
   
5Cây công nghiệp
(chè, cà phê, điều, cao su…)
   
6Cây trồng đặc thù   
    

4. Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

4.1. Phòng thử nghiệm đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật: Đơn vị chỉ định:……………………, Quyết định chỉ định số ……….. ngày……tháng…..năm…………………….

4.2. Danh sách phòng thử nghiệm ký hợp đồng nguyên tắc (áp dụng đối với đơn vị không có phòng thử nghiệm được chỉ định)

STTTên phòng thử nghiệmĐơn vị chỉ địnhSố Quyết định chỉ địnhThời hạn hiệu lực chỉ định
1    
……..    
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

PHỤ LỤC II

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BNNPTNT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức:………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

3. Điện thoại: ……………………………………………………………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………..ngày…………………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………….

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cho chúng tôi:

Biện pháp xử lý:

□ Xông hơi khử trùng

□ Hơi nước nóng

□ Chiếu xạ

□ Nhiệt nóng

□ Biện pháp khác ……………………………………………………………………………………………

Phạm vi và quy mô: ……………………………………………………………………………………….

 ……., ngày ….. tháng ….. năm ……….
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

PHỤ LỤC III

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BNNPTNT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: ………………………..

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

3. Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………. E-mail: …………………….

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số[2]:…………..ngày…………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật cho chúng tôi như sau:

Số TTTên thuốc BVTVKhối lượngĐơn vị tínhCông dụng thuốcXuất xứ
I.Thuốc BVTV kỹ thuật    
1.     
2.     
 Cộng    
II.Thuốc BVTV thành phẩm    
1.     
2.     
 Cộng    
III.Methyl bromide    
1     
2     
 Cộng    
Tổng cộng (viết bằng chữ) ………………………………………………………………………………….

Mục đích nhập khẩu:

□ Khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký □ Sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với nước ngoài □ Làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ □ Tạm nhập, tái xuất □ Trường hợp khác (ghi cụ thể) …………..□ Thử nghiệm □ Nghiên cứu □ Sử dụng trong dự án của nước ngoài tại Việt Nam □ Xông hơi khử trùng □ Chất chuẩn

Thời gian nhập khẩu: …………………………………………………………………………………

Địa điểm nhập khẩu: ………………………………………………………………………………….

Địa điểm, thời gian, đối tượng sử dụng (với thuốc có độ độc cấp tính nhóm I, II)

………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm, thời gian, mục đích, đối tượng nghiên cứu, thí nghiệm, khảo nghiệm .

………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam đoan các loại thuốc nhập khẩu được sử dụng đúng mục đích nêu trên.

 ……., ngày … tháng …. năm ….
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)  

PHỤ LỤC IV

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BNNPTNT ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Số: …………………….

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ………………………………………………….. Điện thoại: …………………………..

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:[3]……………….ngày……………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………………………

Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cho lô vật thể dưới đây của cơ quan chúng tôi:

Tên vật thể: ………………………………………………………………………………………………

Tên khoa học: …………………………………………………………………………………………..

Trọng lượng: …………………………………………………………………………………………….

Số lượng: …………………………………………………………………………………………………

Phương thức đóng gói: ………………………………………………………………………………

Vùng sản xuất: ………………………………………………………………………………………….

Nước xuất khẩu: ……………………………………………………………………………………….

Phương tiện vận chuyển: ……………………………………………………………………………

Cửa khẩu nhập: …………………………………………………………………………………………

Địa điểm sử dụng: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian lô vật thể nhập khẩu: …………………………………………………………………..

 ……….., ngày … tháng … năm ….
Đại diện cơ quan
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)

[1] Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

[2] Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

[3] Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email