Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT Vv ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN—————–Số: 11/2021/TT-BNNPTNT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————— Hà Nội, ngày 20 tháng 9 Năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa …

Đọc tiếp

Quyết định 3594/QĐ-BNN-VP năm 2021 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN_______Số: 3594/QĐ-BNN-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông …

Đọc tiếp

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN_______Số: 08/2021/TT-BNNPTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) …

Đọc tiếp

Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS 2021 Danh sách cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt II năm 2021)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 794/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email