Sáng/tối:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:2359 /BVTV-ATTPMT
V/v thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248
Hà Nội, ngày 11  tháng  năm 2022

Kính gửi:     Các Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc Các tổ chức, cá nhân liên quan

Thực hiện Công hàm 353 ngày 27/09/2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đối với Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật đăng ký năm 2021 đã được GACC cấp mã (giai đoạn đăng ký nhanh) nhưng chưa hoàn chỉnh thông tin và tài liệu trên hệ thống CIFER, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các công ty khẩn trương thực hiện việc bổ sung đầy đủ các thông tin có liên quan theo quy định của GACC trước ngày 30/6/2023.

Việc đăng ký trên CIFER được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu hướng dẫn sử dụng “Single Window User Manual” trên https://cifer.singlewindow.cn của GACC và Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13.4.2022, đăng trên website Cục Bảo vệ thực vật: https://www.ppd.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-moi- truong.html

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ: Phòng An toàn thực phẩm và môi trường (Cục Bảo vệ thực vật). Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3533.4036. Email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn.

Nơi nhận:
Như trên;
Cục trưởng (để b/c);
Lưu: VT, ATTPMT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Huỳnh Tấn Đạt
Công văn 2359 /BVTV-ATTPMT về việc thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc của GACC theo Lệnh 248

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2359 /BVTV-ATTPMT

Công văn

Bộ NNPTNT

11/08/2022

11/08/2022

Huỳnh Tấn Đạt

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 2359 /BVTV-ATTPMT do Bộ NNPTNT ban hành ngày 11/08/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận