Thông báo 1672/TB-TCHQ năm 2023 Vv xác định trước mã số đối với mặt hàng xăng nhiệt giai đoạn 1

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1672/TB-TCHQ

Thông báo

Văn bản Hải Quan

11/04/2023

11/04/2023

Hoàng Việt Cường

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1672/TB-TCHQHà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 22983/LSP-DA ngày 7/3/2023 của Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn, mã số thuế: 3500890966;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:Tên thương mại: Xăng nhiệt phân giai đoạn 1 (1st stage Pyrolysis Gasoline)Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Xăng nhiệt phân giai đoạn 1Các tên gọi đồng nghĩa: Pyrolysis Gasoline, Treated Pyrolysis Gasoline, TPGKý, mã hiệu, chủng loại: Không cóNhà sản xuất: Long Son Petrochemicals Co., Ltd
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:Tên hóa họcCAS No.Hàm lượng (wt%)Benzen71-43-95<60%C5N/A<20%C9+N/A<30%Toluene108-88-3<30%Non-aromatic (C6 & heavier)N/A<20%Styrene100-42-5<2%Xylene1330-20-7<20%Total AromaticsN/A80-91%- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: làm nguyên liệu trong nhiều mục đích công nghiệp khác nhau.- Thông số kỹ thuật:Thông tin về các đặc tính vật lý và hóa học cơ bản+ Trạng thái vật lý: Chất lỏng màu hổ phách với mùi olefin.+ Màu sắc: Màu vàng nhạt+ Mùi: Thơm+ Nhiệt độ nóng chảy: 62 °C (79.6 °F)+ Điểm chớp cháy: Không áp dụng+ Phân loại tính dễ cháy: Dễ bắt lửa+ Giới hạn cháy trên: 7.5%+ Áp suất hóa hơi: Không áp dụng+ Trọng lượng riêng: Không áp dụng+ Tính tan trong nước: Không áp dụng+ pH: Không áp dụng+ Ngưỡng mùi: 0.16 – 37 ppm+ Khoảng sôi: 32 – 204 °C (89-399 °F)+ Tốc độ bay hơi: Không áp dụng+ Nhiệt độ tự bay hơi: Không áp dụng+ Nhiệt độ tự cháy dưới: 1.3%+ Mật độ hơi: 11 psi @ 38 °C (100 °F)+ Điểm tới hạn: Không áp dụng+ Hệ số phân tán nước: Không áp dụng- Quy trình sản xuất: Hỗn hợp hình thành trong quá trình phản ứng bẻ gãy mạch carbon.- Công dụng theo thiết kế: Nguyên liệu hóa dầu, sử dụng làm nguyên liệu trong nhiều mục đích công nghiệp khác nhau.
3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:Tên thương mại: Xăng nhiệt phân giai đoạn 1- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:Tên hóa họcCAS No.Hàm lượng (wt%)Benzen71-43-95<60%C5N/A<20%C9+N/A<30%Toluene108-88-3<30%Non-aromatic (C6 & heavier)N/A<20%Styrene100-42-5<2%Xylene1330-20-7<20%Total AromaticsN/A80-91%- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: làm nguyên liệu trong nhiều mục đích công nghiệp khác nhau.- Thông số kỹ thuật:Thông tin về các đặc tính vật lý và hóa học cơ bản+ Trạng thái vật lý: Chất lỏng màu hổ phách với mùi olefin.+ Màu sắc: Màu vàng nhạt+ Mùi: Thơm+ Nhiệt độ nóng chảy: 62 °C (79.6 °F)+ Điểm chớp cháy: Không áp dụng+ Phân loại tính dễ cháy: Dễ bắt lửa+ Giới hạn cháy trên: 7.5%+ Áp suất hóa hơi: Không áp dụng+ Trọng lượng riêng: Không áp dụng+ Tính tan trong nước: Không áp dụng+ pH: Không áp dụng+ Ngưỡng mùi: 0.16 – 37 ppm+ Khoảng sôi: 32 – 204 °C (89-399 °F)+ Tốc độ bay hơi: Không áp dụng+ Nhiệt độ tự bay hơi: Không áp dụng+ Nhiệt độ tự cháy dưới: 1.3%+ Mật độ hơi: 11 psi @ 38 °C (100 °F)+ Điểm tới hạn: Không áp dụng+ Hệ số phân tán nước: Không áp dụng- Quy trình sản xuất: Hỗn hợp hình thành trong quá trình phản ứng bẻ gãy mạch carbon.- Công dụng theo thiết kế: Nguyên liệu hóa dầu, sử dụng làm nguyên liệu trong nhiều mục đích công nghiệp khác nhau.Ký, mã hiệu, chủng loại: CAS Không cóNhà sản xuất: Long Son Petrochemicals Co., Ltdthuộc nhóm 27.07 “Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm.”, mã số 2707.50.00 “- Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (Thôn 2, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);
– Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Thông tư 31/2022/TT-BTC; Thông tư 39/2018/TT-BTC;Nghị định 59/2018/NĐ-CP;

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Thông báo 1672/TB-TCHQ năm 2023 Vv xác định trước mã số đối với mặt hàng xăng nhiệt giai đoạn 1

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email