Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS 2021 Danh sách cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt II năm 2021)

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:794/QĐ-BNN-TCTS
Loại VB:Quyết định
Cơ quan:Bộ NNPTNT
Ngày VB:26/02/2021
Ngày HL:26/02/2021
Người ký:Phùng Đức Tiến
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

đang cập nhật….

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 794/QĐ-BNN-TCTS do Bộ NNPTNT ban hành ngày 26/02/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 794/QĐ-BNN-TCTSHà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

(Đợt II năm 2021)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;

Xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt II năm 2021 Danh sách 03 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác – Danh sách ban hành Kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có cảng cá được chỉ định, tổ chức quản lý cảng cá có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xác nhận nguyên liệu thủy sản; kịp thời rà soát, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đưa ra khỏi Danh sách khi cảng cá không đáp ứng đủ điều kiện thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có cảng cá được chỉ định; Giám đốc tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
– UBND các tỉnh, thành phố ven biển;
– Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển;
– Tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định;
– TT Thông tin Thủy sản (đăng Website);
– Lưu: VT, TCTS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH CÓ ĐỦ HỆ THỐNG XÁC NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN TỪ KHAI THÁC
(Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TTTỉnh/TPTên cảng cáĐịa chỉCảng cá loạiĐiện thoạiSố quyết định công bố mở cảng cá
1Hà TĩnhXuân HộiXã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhII02393-651-272Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Cửa Sót (Thạch Kim)Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà TĩnhII02393-651-272Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
2Bà Rịa Vũng TàuTân PhướcE2 ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng TàuII02543-841-277Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email