4557/BNN-TY Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

Thuộc tính văn bản

Số VB:4557/BNN-TY(2018)
Loại VB:Thông tư
Cơ quan:Bộ NN&PTNT
Ngày VB:14/06/2018
Hiệu lực:14/06/2018
Người ký:Vũ Văn Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Thông tư Số: 4557/BNN-TY(2018) do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 14/06/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 4557/BNN-TY
V/v đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

Kính gửi:  Bộ Tài chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trong đó có lấy mẫu để kiểm nghiệm theo tần suất quy định tại Điều 34 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở nhập khẩu, cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định theo quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018. Vì vậy, một số loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định nên cơ quan kiểm tra không thể lấy mẫu để kiểm nghiệm, phân tích chất lượng, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc bảo quản thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y đặc biệt là vắc xin thú y, giảm chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính:

1. Chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩu cho phép doanh nghiệp nhập khẩu đưa các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp khi có ý kiến đồng ý của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y theo quy định khi các cơ sở kiểm nghiệm thuốc hoàn thành các thủ tục để được chỉ định và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Hải quan cửa khẩu thông quan hàng hóa.

2. Thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trư
ởng Nguyễn Xuân Cường (đ b/c);
– Tổng cục Hải Quan (để p/h);

– Vụ Pháp chế (để p/h);
– Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường(để p/h);
– Cục QLCLNLS&TS (đ
 p/h);
– Các Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thú y;
– Lưu: VT, TY
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email