Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 997/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ ASEAN lần thứ 22, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất về cách hiểu trường hợp C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành theo quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2016, trường hợp người sản xuất và công ty phát hành hóa đơn có trụ sở cùng một quốc gia thì không phải đánh dấu vào mục “hóa đơn bên thứ ba” trên ô số 13. Số và ngày tháng hóa đơn thương mại, tên công ty phát hành hóa đơn phải được khai báo trên C/O.

2. Đối với các C/O mẫu D được cấp trước ngày 1/11/2016, thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 về cách hiểu đối với trường hợp hóa đơn nước thứ ba. Trường hợp gặp vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của các C/O mẫu D được cấp không đúng quy định tại công văn số 4573/TCHQ-GSQL, đề nghị gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

3. Đối với các C/O mẫu D hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Công văn 997/TCHQ-GSQL V/v C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

997/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

20/02/2017

Đã biết

Vũ Ngọc Anh

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 997/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 20/02/2017.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận