Công văn 8121/BYT-ATTP năm 2023 Vv thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

8121/BYT-ATTP

Công văn

Bộ Y Tế

21/12/2023

21/12/2023

Đỗ Xuân Tuyên

Sáng/tối:
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8121/BYT-ATTP
V/v thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023
Kính gửi:– Bộ Công Thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Y tế nhận được công văn số 12527/BTC-TCHQ ngày 15/11/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Liên quan đến đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn này, trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 30/8/2023 do Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì cuộc họp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ý kiến của Cục An toàn thực phẩm (tại Phiếu trình số 272/ATTP-KN ngày 14/12/2023) và ý kiến của Vụ Pháp chế – Bộ Y tế (tại công văn số 2123/PC ngày 08/12/2023), Bộ Y tế đề nghị Quý Bộ có văn bản gửi các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu đã được Quý Bộ chỉ định/giao nhiệm vụ với các nội dung sau:

1. Hướng dẫn việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Quý Bộ theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, cụ thể:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP .

– Bộ Công Thương: Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP .

2. Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các sản phẩm, nguyên liệu nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu mà các các sản phẩm, nguyên liệu này không tiêu thụ tại thị trường trong nước thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm).

Sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp thực hiện gia công, sản xuất tại Việt Nam với mục đích ban đầu chỉ để xuất khẩu (được sản xuất từ sản phẩm, nguyên liệu nhập khẩu đã khai báo chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu) nhưng sau đó không xuất khẩu mà chuyển mục đích sang tiêu thụ tại thị trường trong nước thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định như đối với sản phẩm sản xuất trong nước để tiêu thụ nội địa.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm là cơ quan có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Việc phát hiện và xử lý đối với các trường hợp thực phẩm nhập khẩu của tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm không đúng quy định thì thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cảnh báo các sản phẩm nhập khẩu của tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm không đúng quy định đến các cơ quan có liên quan, trong đó có các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu. Căn cứ vào cảnh báo này, cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với sản phẩm này theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bộ Tài chính (để biết);
– Vụ Pháp chế – Bộ Y tế (để p/h);
– Lưu: VT, ATTP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

Hàng thuộc Bộ Y tế quản lý phải làm ATTP khi nhập khẩu nếu loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu không tiêu thụ trong nước thì được miến làm kiểm tra ATTP

nhưng nếu nhập GC SXXK xong mà chuyển tiêu thụ nội địa thì phải làm ATTP

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 8121/BYT-ATTP năm 2023 Vv thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email