công văn 741/CNTT-SW tra cứu C/O mẫu D điện tử

Thuộc tính văn bản

Số VB:741/CNTT-SW
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:27/07/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Phạm Duyên Phương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 741/CNTT-SW do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/07/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 741/CNTT-SW
V/v tra cứu C/O mẫu D điện tử
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khế triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục hải quan sử dụng chứng nhận xuât xứ mâu D điện tử, Tông cục Hải quan thông báo như sau:

Từ ngày 01/8/2021, Tổng cục Hải quan triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử:

– Địa chỉ truy cập:

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ https://vnsw.gov.vn) vào menu Tra cứu C/O hoặc truy cập trực tiệp theo địa chỉ sau: https://khalbaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking

– Để việc triển khai chức năng nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

+ Thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan liên quan để biết và hướng dẫn sử dụng chức năng nêu trên;

+ Chủ động sử dụng chức năng nêu trên và rà soát, báo cáo vướng mắc (nếu có) về lỗi hoặc có yêu câu hỗ trợ về Tổng cục Hải quan qua Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan tại số điện thoại 1900 9299 và gửi email về:
bophanhotrotchq(@customs.gov.vn để được hỗ trợ và xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện

Nơi nhận:
– Như trên
– PTCT Nguyên Dương Thái (đề b/c);
– PTCT Mai Xuân Thành (để biết);
– Cục Giám sát quản lý (đê p/h);
– Cục Xuất nhập khẩu, Cục TMĐT và Kinh tế số
– Bộ Công Thương (để p/h);
– Lưu: VT, SW (2b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT, CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phạm Duyên Phương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email