Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 741/CNTT-SW
V/v tra cứu C/O mẫu D điện tử
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khế triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục hải quan sử dụng chứng nhận xuât xứ mâu D điện tử, Tông cục Hải quan thông báo như sau:

Từ ngày 01/8/2021, Tổng cục Hải quan triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử:

– Địa chỉ truy cập:

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ https://vnsw.gov.vn) vào menu Tra cứu C/O hoặc truy cập trực tiệp theo địa chỉ sau: https://khalbaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking

– Để việc triển khai chức năng nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

+ Thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan liên quan để biết và hướng dẫn sử dụng chức năng nêu trên;

+ Chủ động sử dụng chức năng nêu trên và rà soát, báo cáo vướng mắc (nếu có) về lỗi hoặc có yêu câu hỗ trợ về Tổng cục Hải quan qua Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan tại số điện thoại 1900 9299 và gửi email về:
bophanhotrotchq(@customs.gov.vn để được hỗ trợ và xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện

Nơi nhận:
– Như trên
– PTCT Nguyên Dương Thái (đề b/c);
– PTCT Mai Xuân Thành (để biết);
– Cục Giám sát quản lý (đê p/h);
– Cục Xuất nhập khẩu, Cục TMĐT và Kinh tế số
– Bộ Công Thương (để p/h);
– Lưu: VT, SW (2b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT, CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phạm Duyên Phương
công văn 741/CNTT-SW tra cứu C/O mẫu D điện tử

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

741/CNTT-SW

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/07/2021

Đã biết

Phạm Duyên Phương

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 741/CNTT-SW do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/07/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận