Công văn 7364/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tên hàng, hs code trên C/O mẫu D cấp điện tử

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 7364/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/12/2018
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Nguyễn Nhất Kha
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 7364/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/12/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7364/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2208/HQĐNa-GSQL của đơn vị nêu vướng mắc liên quan việc thể hiện thông tin trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại Cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chưa có mã chuẩn quốc tế trong danh mục UNLOCODE. Theo đó, hàng hóa được cấp C/O mẫu D điện tử, thông tin được cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu Indonesia truyền trực tiếp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu thông qua Cơ chế một cửa ASEAN, đơn vị kiểm tra, đối chiếu và không có nghi ngờ về thông tin trên C/O với thông tin trong hồ sơ hải quan thì việc sai khác thông tin tên cảng trên C/O và vận tải đơn không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
– Văn phòng TC (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email