Công văn 6552/TCHQ-GSQL 2018 về vướng mắc C/O (tờ khai bị hủy)

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:6552/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:08/11/2018
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 6552/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 08/11/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 6552/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc C/O
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2605/HQBRVT-GSQL ngày 12/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vướng mắc liên quan đến C/O điện tử đã được khai báo trên hệ thống một cửa ASEAN được đăng ký theo tờ khai hải quan nhập khẩu đã bị hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp người khai hải quan đã nộp C/O cho cơ quan hải quan để xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho tờ khai hải quan nhập khẩu đầu tiên. Sau đó cơ quan hải quan chấp nhận việc hủy tờ khai đăng ký của doanh nghiệp theo đúng quy định thì xem xét chấp nhận C/O cho tờ khai đăng ký mới. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email